Gå til hovedindhold
Tal og fakta

Befolknings- og elevtalsprognose

I befolknings- og elevtalsprognosen fremskrives de kendte befolknings- og elevtal på baggrund af en forventet udvikling i antallet af fødte og døde samt til- og fraflyttede.

Indhold

  Befolknings- og elevtalsprognose for Dragør Kommune 2023-2033

  Formålet med prognosen er at estimere kommunens befolkningstal til brug for fremtidig budgetlægning og planlægning.

  Grundet kommunens serviceområder er særligt børneårgange, børnenes placering i kommunen, antallet af ældre samt fordelingen mellem erhvervsaktive og de ikke-aktive aldersgrupper interessant.

  Prognosens usikkerhed stiger i løbet af prognoseperioden. De samfundsmæssige vilkår for befolkningens bevægelser 10 år frem i tiden er vanskelige at forudsige.

  I budgetlægningen og de fleste planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

  Kommunens folketal er i løbet af 2022 faldet med 31 personer, fra 14.640 den 1. januar 2022 og til 14.609 den 1. januar 2023.
  Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 20 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 51 personer, flere end der blev realiseret i løbet af 2022.
  Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt den ændrede vægtning af flyttemønstre, at Dragørs folketal forventes at stige ganske svagt i hele prognoseperioden.
  Det forventede folketal i prognosens slut år 2033 er 14.766 personer.

  Antallet af 0-2 årige ventes at falde med 3 pct. i 2023, og ventes at falde yderligere frem mod 2033 med samlet 7 pct., i forhold til udgangspunktet i 2023. Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 9 pct. frem mod 2025, hvorefter antallet falder til 1 pct. under udgangspunktet i 2023.

  Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at være uændret frem mod 2027, hvorefter antallet stiger frem mod 2033, så det er 2 pct. over udgangspunktet i 2023. Dette medfører ligeledes en stigende tilgang til Dragørs folkeskoler.

  Den forventede udvikling i antal elever beskrives i befolkningsprognosen.

  Antallet af 25-34-årige forventes at falde jævnt igennem hele prognoseperioden, så det samlede fald bliver på 4 pct. ved prognosens slutning i 2033.

  Aldersgruppen 35-49-årige forventes ligeledes at have en faldende udvikling set over hele prognoseperiodens forløb, og forventes således at være faldet med 3 pct. ved prognoseperiodens slutning i 2033.

  Antallet af 50-64 årige forventes at falde med 4 pct. i prognoseperioden, mens antallet af 65-74 årige forventes at falde med 3 pct. frem mod 2028, hvorefter antallet forventes at stige, så antallet samlet set vil være steget med 7 pct. i slutningen af prognoseperioden.

  Aldersgruppen som er ældre end 75 år forventes at stige markant i antal, og især aldersgruppen ældre end 85 år, som forventes at stige med 60 % i prognoseperioden.

  Forskydninger i aldersgrupperne betyder, at den erhvervsaktive andel af befolkningen (de 17-64 årige) ændres fra at udgøre 53 pct. i 2023 til at udgøre 51 pct. i 2033.

  Læs mere om prognosens forudsætninger og den forventede befolkningsudvikling i kommunens befolkningsprognose.

  Befolknings- og elevtalsprognose 2023-2033

  Kontakt

  Økonomi og Indkøb

  Send Digital Post til Økonomi og Indkøb