Gå til hovedindhold
Kommunalbestyrelse
Politik

Forretningsorden

Forretningsordenen er kommunalbestyrelsens "spilleregler". Forretningsordenen vedtages af kommunalbestyrelsen og indeholder blandt andet reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsens møder skal afvikles.

Indhold

  Borgmesterens centrale rolle

  Borgmesteren har en central rolle som den, der forbereder byrådets møder, udsender dagsorden og leder møderne. Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

  § 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.

  Stk. 2 Følgende sager skal – medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:

  1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
  3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

  Stk. 3 Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse.

  Stk. 4 Sager der skal behandles for lukkede døre, behandles efter det offentlige møde.

  Stk. 5 Enhver har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Møderne optages på video. Videooptagelsen udsendes live til offentligheden og den lagres på en måde, hvor offentligheden efterfølgende har adgang til den.

  Stk. 6 Forud for kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 20 minutter.

  Spørgetiden afholdes på baggrund af mundtlige eller skriftlige spørgsmål. På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen.

  Efter mødets afslutning er der mulighed for spørgetid på maksimalt 20 minutter.

  Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2016 vedtaget ændring for Reglement for skriftlig spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse hvortil der henvises for yderligere oplysninger. 

  § 2 Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meddeler vedkommende borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

  § 3 Dersom et medlem senest mandag kl. 8 i ugen før et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

  Stk. 2 Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden. Dagsordenen offentliggøres forud for det åbne møde.

  § 4 Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  Stk. 2 Borgmesteren og i dennes forfald første (anden) næstformand leder kommunalbestyrelsens møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.

  Stk. 3 Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

  Stk. 4 Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag nægte vedkommende ordet i dette møde.

  Stk. 5 Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

  Stk. 6 Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøre af kommunalbestyrelsen.

  Stk. 7 Borgmesteren, udvalgsformanden, stilleren af et medlemsforslag eller det medlem, der har standset et forslag kan holde et indledende oplæg på op til 5 minutter. Derefter har hvert parti mulighed for 3 et hovedindlæg på 3 minutter og den efterfølgende debat kan hvert medlem have kortere indlæg af 1 minuts varighed.

  Borgmesteren giver taletiden i den rækkefølge man anmoder om ordet. Borgmesteren skal dog tildele ordet til repræsentanter fra partier og løsgængere, der ikke har haft ordet til den pågældende sag, før øvrige talere i den orden, hvori de anmoder om det. Borgmesteren kan herudover ændre rækkefølgen for at bringe meningsudvekslinger om bestemte punkter til afslutning, eller hvor praktiske hensyn i øvrigt taler derfor. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af kommunalbestyrelsens medlemmer skal ske ved benyttelse af både fornavn og efternavn. Borgmestre og udvalgsformænd benævnes med den officielle titel. Såfremt partier, der ikke har haft ordet, indtegner sig efter talerlisten er lukket, får de ordet.

  § 5 Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.

  Stk. 2 Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

  § 6 En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives to behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38.

  Stk. 2 Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jf. lov om kommunernes styrelse § 38.

  § 7 Dersom kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.

  Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan vælge formanden for det særlige udvalg eller vælge at overlade det til udvalget selv. Kommunalbestyrelsen bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed.

  Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

  § 8 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning, om sagen forlade lokalet, hvorimod pågældende ikke er afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt pågældende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

  Stk. 2 Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om pågældendes habilitet.

  § 9 Medlemmerne kan kun deltage i kommunalbestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

  § 10 Afstemning sker vedhåndsoprækning og kontraprøve foretages.

  Stk. 2 Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.

  Stk. 3 Skønner borgmesteren at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren afgivne opfattelse.

  Stk. 4 Valg foregår ved skriftlig afstemning, når mindst 1 medlem af kommunalbestyrelsen fremsætter anmodning herom, på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan en afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

  § 11 Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af 5 underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, med mindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri.

  Stk. 3 Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingernes begyndelse meddelelse om forslaget, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

  Stk. 4 Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg, eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er påbegyndt, standses disse, hvorefter kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

  § 12 Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

  Stk. 2 Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

  § 13 Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

  Stk. 2 Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde. 

  Stk. 3 Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

  Stk. 4 Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører.

  Stk. 5 Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

  Stk. 6 Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  § 14 Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

  Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal pågældende meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

  Stk. 3 Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

  § 15 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes næste møde.

  § 16 Ændringer i forretningsordenen skal godkendes på et møde i kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2. Denne forretningsorden træder i kraft samtidig med beslutning om ændring af forretningsordenen i kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Dragør Kommunalbestyrelse den 28. april 2022.