Gå til hovedindhold

0-6 års politik

En politik for dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Indhold

  Politikken for 0-6 års området udgør sammen med kommunens Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik en fælles værdimæssig ramme for det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud. Den fælles ramme er det grundlag, vi står på, når vi arbejder med børnenes trivsel, udvikling og læring, og er udgangspunkt for samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale

  Gode dagtilbud

  I Dragør Kommune har vi forskellige typer af dagtilbud til vores børn i alderen 0-6 år; en dagpleje, vuggestue, fire børnehaver og fire integrerede institutioner. Sammen med forældrene spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i børnenes første leveår. Vi ved, at gode dagtilbud gør en stor forskel for børnene – både på kort og på lang sigt.

  Høj faglighed

  I Dragør Kommune prioriterer vi dagtilbudsområdet højt. Vi lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, der hver dag gør deres bedste for, at børnene trives, udvikler sig og lærer. Alle børn skal have et værdifuldt børneliv og et stærkt fundament til at klare sig videre i livet.

  I Dragør Kommune har vi forskellige typer af dagtilbud til vores børn i alderen 0-6 år; en dagpleje, vuggestue, fire børnehaver og fire integrerede institutioner. Sammen med forældrene spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i børnenes første leveår. Vi ved, at gode dagtilbud gør en stor forskel for børnene – både på kort og på lang sigt¹.

  I Dragør Kommune prioriterer vi dagtilbudsområdet højt. Vi lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, der hver dag gør deres bedste for, at børnene trives, udvikler sig og lærer. Alle børn skal have et værdifuldt børneliv og et stærkt fundament til at klare sig videre i livet.

  I vores dagtilbud arbejder vi med fem kvalitetskriterier:

  1. Tydelig og differenceret ledelse
  2. Konkrete og synlige mål
  3. Videndeling, refleksion og didaktiske overvejelser
  4. Dokumentation, analyse og evaluering
  5. Motivation, engagement og tydelig ansvarsfordeling

  Kriterierne er sammen med personalets faglighed med til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde på tværs af dagplejen, vuggestuen, børnehaverne og de integrerede institutioner.

  Politikken for 0-6 års området udgør sammen med kommunens Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik en fælles værdimæssig ramme for det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud. Den fælles ramme er det grundlag vi står på, når vi arbejder med børnenes trivsel, udvikling og læring, og er udgangspunkt for samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale.

  ¹Landersø, R. og Heckman J.J. (2016): The Scandinavian Fantasy: The Sources of intergenerational Mobility in Denmark and the U.S. Study Paper no. 112 from the Rockwool Foundation Research Unit

  I Dragør Kommune ser vi alle børn som kompetente individer med forskellige ressourcer og udviklingspotentialer. Vi skaber lege- og læringsmiljøer i vores dagtilbud, hvor børnene bliver mødt med nærvær, omsorg, tillid, forventninger og udfordringer, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring.

  Vi ser leg som helt central for børns trivsel, udvikling og læring. Når børn leger, lærer de. I legen udvikler børnene blandt andet deres sprog, selvværd og sociale kompetencer. Læring sker både i spontane lege, gennem voksenstyrede aktiviteter og i de daglige pædagogiske rutiner, fx under frokosten, når børnene hjælper med at dække bord eller i garderoben på vej ud på legepladsen.

  I Dragør Kommune fokuserer vi på at skabe mangfoldige lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Organisering af dagligdagen, indretning og brug af de fysiske rammer er noget af det, der har betydning for lege- og læringsmiljøet. I vores organisering af dagligdagen prioriterer vi, at der både er tid til at gennemføre planlagte aktiviteter, følge børnenes initiativer, fest og ballade, ro, fordybelse og nærvær.

  I vores indretning af inde- og uderum lægger vi vægt på, at rummene inspirerer til forskellige lege, stimulerer børnenes motoriske og sanselige udvikling, og at rummene bliver brugt på en fleksibel måde, hvor de ændrer sig i takt med børne- gruppens sammensætning, leg og udvikling.

  Børn i Dragør Kommune bliver mødt af nærværende voksne, som formår at se, lytte til og inddrage børnenes perspektiver. Samtidig er det centralt, at de voksne er tydelige og sætter nogle klare rammer, som børnene kan navigere indenfor. De voksne er anerkendende i samværet med børn, forældre og kollegaer.

  I Dragør Kommune lægger vi vægt på, at alle børn har adgang til mange typer af fællesskaber, som understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring. I vores dagtilbud arbejder vi derfor med rummelige fællesskaber, hvor der er plads til forskelligheder. De voksnes opgave er at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, som de indgår i. Det kan fx være gennem legegrupper i børnehaven, hvor børnene får mulighed for at etablere venskaber på tværs af alder og køn eller rammesatte lege i vuggestuen, hvor børnene kan afprøve nye roller i børnegruppen.

  Forældrene er centrale rollemodeller, som børnene identificerer sig med og lærer af. Et positivt fællesskab i forældregruppen styrker derfor også børnenes fællesskaber. Når forældre taler positivt om andre og har en åben tilgang til hinanden, ved vi, at det smitter af på børnene. I vores dagtilbud bakker vi op om forældrenes fællesskab med aktiviteter, der styrker kulturen og relationerne i forældregruppen. Det kan være lige fra den daglige dialog i garderoben til forældrekaffe, sommerfester og plantedage, hvor både børn og forældre kan lære hinanden bedre at kende.

  I Dragør Kommune er forældrene ligeværdige samarbejdspartnere, der sammen med det pædagogiske personale skaber rammerne for børnenes hverdag i dagplejen, vuggestuen, børnehaven og de integrerede institutioner.

  Vi forstår et ligeværdigt samarbejde som et partnerskab, hvor det pædagogiske personale bidrager til forældrenes perspektiver. Vi betragter forældre som eksperter i netop deres barn og deres familie, mens det pædagogiske personale har en høj, faglig indsigt i børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi mener, at parterne er afhængige af hinandens ekspertise, for at de med en fælles forståelse kan understøtte børnenes opvækst og liv.

  Vi tror på, at et godt samarbejde giver gode børneliv.

  I samspil med forældrene bidrager dagplejen, vuggestuen, børnehaven og de integrerede institutioner til børnenes dannelse. Dannelse handler blandt andet om at udvikle børnenes evne til medbestemmelse, indlevelse og forståelse for andre, og om at skabe et fundament, så børnene på sigt bliver i stand til at navigere i den nære, globale og digitale verden.

  Med den digitale verden følger en lang række muligheder. De digitale redskaber forbinder rum på nye måder, og giver adgang til mange forskellige måder at lege og lære på. På dagtilbudsområdet i Dragør Kommune udforsker vi de potentialer og udfordringer, den digitale verden rummer.

  Al dannelse sker i et socialt samspil. Fællesskabet er derfor af stor betydning for børnenes dannelse. Vores dagtilbud medtænker dannelse som en naturlig del af hverdagen. Børnene oplever hver dag at have indflydelse på deres dagligdag og oplever at udvikle deres selvstændighed, rummelighed og demokratiske forståelse.

  I Dragør Kommune følger vi systematisk op på børnenes trivsel, udvikling og læring.

  Hvert andet år gennemfører vi børnemiljøvurderinger, hvor vi inddrager alle børn på 0-6 års området og undersøger børnenes trivsel i deres dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institution.

  Børnenes udvikling og læring undersøger vi blandt andet gennem sprogvurderinger. I Dragør Kommune gennemfører vi sprogvurderinger på alle børn, når børnene fylder 3 år.

  Desuden følger vi op på børnenes trivsel, udvikling og læring via dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner formuleres i samarbejde med forældrebestyrelserne og personalet, og dokumenterer mål og metoder for det pædagogiske arbejde. De pædagogiske læreplaner evalueres og revideres hvert andet år.

  Derudover evaluerer og kvalificerer vi løbende børnenes overgang fra børnehave til SFO og skole. Overgangen skal af børn og forældre opleves som tryg, glidende og sammenhængende. Vi arbejder med en fælles drejebog på tværs af dagtilbud, SFO og skole samt ”Den Røde Tråd”, som er en strategi for samarbejdet om børnenes overgange.

  Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Sidst opdateret: 16. september 2022

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Kultur (MitID)