Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Bolig

Hegnsyn

Er du uenighed med din nabo om hegnet imellem jeres ejendomme, kan du bestille et hegnsyn hjælp til løsning af problemet. Hegnsynets opgave er at forsøge at få et forlig mellem dig og din nabo. Hvis ikke det er muligt, træffer hegnsynet en afgørelse.

Indhold

  I hver kommune er der et hegnssyn, der består af tre medlemmer. Det ene medlem udpeges som formand. Der skal være en personlig suppleant for hvert medlem.

  Hegnsynet er en uafhængig instans med tre medlemmer, der er politisk udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Hegnsynets opgave er at forsøge at få et forlig mellem dig og din nabo. Hvis ikke det er muligt, træffer hegnsynet en afgørelse.

  Hegnsynet kan efter hegnsloven behandle nabotvister om:

  • Fælleshegn (hegn i naboskel)
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen

  Hegnsynet kan ikke behandle sager om enkeltstående træer på nabogrund, her henvises til domstolene.

  Som naboer har I i første omgang selv et ansvar for at tale sammen og få lavet en aftale, hvis I har problemer med hegn eller træer. Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem naboerne.

  Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Der kan dog være visse begrænsninger, som er fastsat i lokalplaner, tinglyste servitutter eller andre lokale regler.

  Hvis ikke det er muligt kan du kontakte Hegnssynet og bede om at få foretaget et hegnssyn.

  Hegnsynet kan kun behandle ovennævnte tvister, hvis du skriftligt beder om det. 

  Efter hegnslovens § 34, stk. 2, har en grundejer, der vil klage til hegnsynet, pligt til at fremkomme med oplysninger omkring klager, modparten, påstande m.v.

  Hegnsynet kan ikke behandle hegnsynssagen, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

  Det er kun grundejere, der i følge hegnsloven kan rejse en hegnsynssag ved hegnsynet.

  Ejes ejendommen af flere personer, skal samtlige ejere underskrive anmodningen, eller der skal vedlægges fuldmagt.

  Ejerforholdet fremgår af ejendommens skøde. Ejendommens lejer/forpagter er ikke part i en hegnssag ved hegnssynet.

  Ved en indbringelse af en hegnsynssag skal du fremkomme med oplysninger om de forhold, som du ønsker, hegnsynet skal bedømme. Du skal kort gøre rede for hvad du er uenig med naboen om.

  Klagers påstand i sagen er det resultat som du ønsker at opnå ved hegnsynsforretningen, du skal altså anføre, hvad du vil have hegnsynets hjælp til at opnå.

  Hent formular og vejledning som skal bruges ved skriftlig henvendelse på www.hegnsloven.dk/formular.

  Du skal betale et gebyr på 2.100 kr. (2024) for at få en sag behandlet af hegnsynet. Det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnssynet.

  Hvis du trækker begæring om hegnsyn tilbage, inden hegnsynet har været afholdt, koster det et gebyr på 700 kr., som betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen.

  Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for almindelige domstole ved civilt søgsmål.

  Retssag skal anlægges inden 4 uger efter, at hegnsynets afgørelse er meddelt jf. lov om hegn §43 stk. 2.

  Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode.

  • Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere.
  • Mindst et medlem skal være plantningskyndigt.
  • I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.
  • Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnssynet.

  Hegnsynets medlemmer 2022-2025

  • Flemming Aunel
  • Klaus Andresen
  • Karsten Johansen

  Suppleanter

  • Kim Grønved Nielsen
  • Knud Rosing
  • Peter Læssøe

  Links

  Kontakt

  Hegnsyn

  Hvis du vil begære hegnsyn skal du henvende dig skriftligt til:

  Hegnsynet
  Dragør Rådhus
  Borgmestersekretariat
  Kirkevej 7
  2791 Dragør

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Hegnsyn (MitID)