Skip navigationen

Når du skal bygge

Når du skal bygge, skal du søge byggetilladelse digitalt.

§ 14 forbud 

Dragør Kommune har øget opmærksomhed på de udfordringer, som nye byggerier kan skabe i boligkvartererne. 
Kommunen har i august 2018 varslet et såkaldt § 14 forbud mod større, udendørs opholdsarealer på 1. sal eller højere. 
Kommunen udarbejder nu en temalokalplan med gyldighed for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen. 
Det er i den mellemliggende periode blevet besluttet, at der maksimalt kan tillades en samlet størrelse for tagterrasser op til 15 m2 pr. bolig.

Kontakt forvaltningen, hvis du overvejer at bygge og ønsker at drøfte mulighederne.

Nyt bygningsreglement pr. 1. juli

Bygningsreglement 2018 (BR18)

Den mest væsentlige ændring i BR18 er, at kommunen som udgangspunkt ikke længere foretager byggesagsbehandling af de byggetekniske bestemmelser. Det er i stedet din rådgiver, der i sin projektering og udførelse skal sørge for, at bestemmelserne er overholdt.

Der gælder blandt andet særlige regler for henholdsvis brand og konstruktion, som på sigt overtages af certificerede rådgivere. Indtil det er muligt at vælge en certificeret rådgiver, skal kommunen fortsat behandle ansøgninger på disse punkter.

10% af sagerne (undtaget enfamiliehuse og sekundært byggeri) skal efter reglerne udtages til en stikprøvekontrol, hvor kommunen kontrollerer, at kravene er dokumenteret overholdt.

Kravene til ansøgningsmaterialet ændres også med BR18

Byggesagsafdelingen deltager gerne i forhåndsdialog med ejer/bygherre forud for en byggeansøgning/-byggeprojekt. Det skal dog præciseres, at byggesagsafdelingen udelukkende vejleder ved forhåndsdialogmødet. Byggesagsafdelingen kan ikke fungere som bygherrerådgiver, ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

Bygningsreglementet 2018 (BR18)

Du skal søge om tilladelse hvis du vil:  

 • bygge nyt enfamiliehus 
 • bygge tilbygning 
 • bygge udestue 
 • bygge beboelse i tagetagen
 • bygge carporte
 • bygge garage
 • bygge udhuse
 • bygge etageboliger
 • renovere og isolere
 • ændre anvendelse
 • nedrive
 • terrænregulering
 • alternativ energi - jordvarmeanlæg

 

 • Byggeriets regler
 • Byggeloven og bygningsreglementet

  Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

  Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

 • Andre love og regler

  Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder f.eks. visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

  Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

 • Byggemyndigheder og -tilladelser

  I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

  Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

  Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

  Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

  Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

 • Obligatorisk byggeskadeforsikring

  I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

  Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

  Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

  Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 • Sagsbehandlingstid, gebyr og vejledning
 • Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstiden for opførelse af enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse og tilbygninger hertil er aktuelt på 13 – 15 uger efter et fyldestgørende materiale er modtaget.

  Der må dog påregnes en udvidet sagsbehandlingstid, hvor ansøgningen fx kræver dispensation eller supplerende tilladelse efter anden lovgivning.

  For garager, carporte, udhuse, overdækninger og lignede småbygninger, med et samlet areal under 50 m2  inkl. det aktuelle byggeri, skal der ikke foretages anmeldelse eller godkendelse, såfremt byggeriet overholder gældende bestemmelser i bygningsreglementet om placering og højder mv.

  Hvis det samlede areal for småbygninger overstiger 50 m2 skal der ansøges om byggetilladelse.

  For andet og mere kompliceret byggeri må der i en række tilfælde påregnes en udvidet sagsbehandlingstid.

  Plan og Teknik beklager den aktuelle lange ventetid, som skyldes en ekstraordinær stor sagsmængde.

   

 • Gebyrer

  Takster 2019

  Byggesagsgebyret er en timesats, for sagsbehandling efter byggeloven.

  Timeprisen er fastsat af Kommunalbestyrelsen til 670 kr./time.

  Småbygninger indtil 50 m2 så som carporte, garager, udhuse, overdækninger mm. afregnes efter en fast pris på 1.235 kr.

  Den medgåede tid starter ved sagsoprettelsen og gebyret faktureres ved udstedelse af byggetilladelse, byggemeddelelse eller afslag.

  Forhåndsdialog og opfølgning efter meddelt tilladelse er gebyrfrit.

  Byggesagsgebyret er momsfrit.

 • Vejledning fra byggesagsafdelingen

  Information om love og regler

  Byggesagsafdelingen vejleder alle, der har spørgsmål i forbindelse med byggesager. Det drejer sig om information om gældende love og regler for de enkelte byggerier og de særlige procedurer en myndighedsgodkendelse kræver. Konkret rådgivning om de rent byggetekniske forhold ved et byggeri, for eksempel statiske beregninger, varmetabsberegninger med mere rådgives der ikke om. Her henvises der til private rådgivende firmaer.

  Forhåndsdialog med vejledning

  Byggesagsafdelingen deltager gerne i forhåndsdialog med ejer/bygherre forud for en byggeansøgning/-byggeprojekt. Det skal dog præciseres, at byggesagsafdelingen udelukkende vejleder ved forhåndsdialogmødet. Byggesagsafdelingen kan ikke fungere som bygherrerådgiver, ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

  Søg i god tid

  Skal du i gang med at bygge, anbefales det endvidere, at du indleverer din ansøgning i god tid, før du påregner med at gå i gang med at bygge.

  Spørgsmål

  Du er altid velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler, hvis du har spørgsmål til dit byggeri.

 • Byggesagsarkiv

  Dragør Kommune har ikke elektronisk byggesagsregister. Du er velkommen til at komme og se i byggesagsmappen på ejendommen. Du kan henvende dig i Borgerservice, som også vil være behjælpelig med evt. kopier.

   

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.