Gå til hovedindhold
Afgørelser
Klima og miljø
Kommuneudvikling

Kommuneplan - Afgørelse om miljøvurdering (Udløbet)

Efter en lovpligtig miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2022 er det vurderet, at kommuneplanforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen i december 2021 afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af pligten til at gennemføre en miljøvurdering. Klagefrist 7. september 2022.

09. aug. 2022

Indhold

  Du har mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal ske inden for fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige til og med onsdag den 7. september 2022.

  Kommuneplan 2022 forventes endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen torsdag den 29. september 2022.

  Bemærk: din eventuelle klage kan kun omhandle afgørelsen om miljøvurdering. Selve kommuneplanforslaget har tidligere været i offentligt høring fra den 2. februar til 30. marts 2022, og den høringsproces er slut.

  Klagevejledning

  ved afgørelser i henhold til lov om planlægning (Planloven).

  Forhold du kan klage over
  Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Øvrige forhold kan du ikke klage over til anden administrativ myndighed.

  Det betyder, at du ikke kan klage over de skøn, som kommunen har gjort. At kommunen efter din opfattelse fx burde have truffet en anden afgørelse, kan du altså ikke klage over. Derimod kan du klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

  Det er klagemyndigheden, som tager stilling til, om klagen kan behandles.

  Klagemyndighed

  Vil du klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet.

  Klagen skal sender du via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Dragør Kommune via klageportalen.

  I klageportalen sendes din klage automatisk først til Dragør Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender de klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om klagen er sendt videre.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

  Se betingelserne for at blive fritaget på nævnets hjemmeside

  Gebyr

  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

  Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis:

  • Klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen
  • Klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves
  • du får helt eller delvist medhold i klagen. Du får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

  For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, som du finder via Nævnenes Hus.

  Klagefrist

  Du skal indgive klagen inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

  Opsættende virkning

  En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

  Hvem kan klage?

  Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage. Klageberettigede er derudover Miljøministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

  Eventuel domstolsprøvelse

  Hvis kommunens eller klagemyndighedens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske senest seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt.