Gå til hovedindhold
Høringer
Kommuneudvikling

Offentliggørelse: Kommuneplan 2022

Torsdag den 27. oktober 2022 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse en revideret kommuneplan. Kommuneplan 2022 er en samlet plan for alle kommunens arealer og et udtryk for mål og forventninger til kommunens fysiske udvikling de næste 12 år.

30. nov. 2022
Udsnit af forside til Kommuneplan 2022

Indhold

  Den nye kommuneplan er inddelt i de seks temaer:

  1. byerne
  2. transport og mobilitet
  3. det åbne land
  4. fritid og turisme
  5. bevaring og kulturarv
  6. klima og energi.

  Gældende

  Kommuneplan 2022 er ikke direkte gældende for borgerne, men skal følges op med beslutning af nye lokalplaner, før den er gældende for borgerne. Det vil sige, at Kommuneplan 2022 primært gælder for kommunalbestyrelsen og administrationens arbejde, da den peger fremad mod en ønsket udvikling i næste 12 år.

  I nogle tilfælde kan den vedtagne Kommuneplan 2022 få en betydning for borgerne. Det vil for eksempel være i sager om dispensation eller i områder, som der ikke er en lokalplan eller byplanvedtægt for.

  Behandling af borgernes høringssvar

  Mange borgere har givet deres mening tilkende i forbindelse med den offentlige høring af udkast til Kommuneplan 2022. Derudover har en række offentlige myndigheder afgivet høringssvar, og der er udarbejdet et aftalenotat mellem Bolig- og Planstyrelsen og Dragør Kommune, som den endelig plan er udarbejdet efter. I den forbindelse blev udarbejdet en hvidbog med svar på alle høringssvar.

  Udtalelse fra mindretallet

  Uden for flertallet i Dragør Kommunalbestyrelse stod Tværpolitisk Forening – Liste T. Liste T ønskede ikke at stemme for Kommuneplan 2022 i sin endelige form begrundet i følgende fem punkter:

  1. Kommuneplan 2022 vil med ACVs beslutning komme til at indeholde mulighed for, at der i Søvang kan opføres eller indrettes dobbelthuse med en mindstegrundsstørrelse på 600 m2, og der kan udstykkes grunde på ned til 600 m2 til fritliggende boliger.
   Liste T ønsker ikke at overhøre de 167 høringssvar fra grundejere og grundejerforening i Søvang, som enstemmigt ønsker 700 m2 som minimumstørrelse på boligbyggeri i Søvang. Grundstørrelser på ned til 600 m2 vil give en mere markant fortætning end 700 m2.
  2. Kommuneplan 2022 giver kun mulighed for skovrejsning ved Kongelunden.
   Liste T ønsker, at der også gives mulighed for skovrejsning på kommunens areal syd for genbrugspladsen. Vi ser skovrejsning som en af mange knapper, der skal drejes på, for at styrke naturen og biodiversiteten i Dragør Kommune og bidrage til den europæiske målsætning om 30 procent beskyttet natur i 2030.
  3. Kommuneplan 2022 udlægger arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen til boligformål.
   Liste T ønsker at fastholde det grønne areal som et grønt område. Det benyttes flittigt af områdets børn til leg.
  4. Kommuneplan 2022 udpeger et areal på 9 hektar nord for Kirkevej ved Thimannsvænget til op mod 200 boliger.
   Liste T ønsker ikke at inddrage de åbne arealer langs Kirkevej til boligbyggeri, men at fastholde det åbne land mellem Store Magleby og Dragør langs Kirkevej. Byggeri på arealet strider også mod kommuneplanens generelle retningslinje for boligbyggeri, der angiver, at der ikke udlægges nye arealer på bar mark til boligbyggeri.
  5. Kommuneplan 2022 ønsker at omdanne Rosenlund fra sommerhusområde til boligområde.
   Liste T anser dette for at være urealistisk intentionspolitik. Det vil kræve ændring af både Planloven og Fingerplanen fra 2019, herunder ændring af støjzonerne for at kunne gennemføres.

  Klagevejledning og frist

  Du kan kun klage over retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58 stk. 1. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft ret til at vedtage Kommuneplan 2022. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen – efter din opfattelse – burde have vedtaget noget andet, end den gjorde.

  Klage over retlige spørgsmål behandles af Planklagenævnet.

  Hvordan gør du?

  I praksis klager du via Klageportalen på Nævnenes Hus’ hjemmeside. Herfra overgår klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

  Frist

  Du kan klage i op til fire uger efter, at Kommuneplan 2022 er offentliggjort. Du kan klage til og med onsdag den 28. december 2022.

  Gebyr

  For at Planklagenævnet kan behandle din klage, skal du betale et gebyr. Nævnet vil, efter at have modtaget din klage, sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet behandler først din klage, når gebyret er betalt. Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.