Gå til hovedindhold
Afgørelser
Klima og miljø

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligtigt renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S

Enhed for Natur, Miljø og Klima har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om at etablering af renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S ikke er miljøvurderingspligtigt.

18. jan. 2023

Indhold

  Københavns Lufthavne A/S ønsker at etablere et midlertidigt anlæg til rensning af dræn- og overfladevand for PFAS før det udledes til recipienterne Hovedgrøften og Øresund.

  Vurdering

  Tårnby Kommune har på baggrund af det i ansøgningen forelagte dokumentationsmateriale vurderet, at etableringen af et renseanlæg til fjernelse af PFAS, ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, men tilstræber at forbedre den eksisterende miljøtilstand i recipienterne Hovedgrøften og Øresund samt jord- og vandmiljøet på lokaliteten.

  Klageadgang

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, dvs. den 16. februar 2023.

  Klager sendes via Klageportalen, www.naevneneshus.dk.

  Afgørelsen kan indbringe for domstolene og skal ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, dvs. den 20. juni 2023.