Gå til hovedindhold
Afgørelser

Afgørelse: Tilladelse til etablering af shelter

Dragør Kommune har den 4. april 2024 meddelt landzonetilladelse til etablering af shelter på ejendommen Kalvebodvej 249, 2791 Dragør. Der er frist for at klage torsdag den 2. maj 2024.

Indhold

  Afgørelse

  Dragør Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til ét shelter på samlet 5,5 m² i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

  Landzonetilladelsen gives på grundlag af oplysningerne i ansøgningen, herunder supplerende oplysninger, tegninger og kortbilag.

  Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
  1. at det ansøgte shelter etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
  2. at det ansøgte shelter placeres udenfor strandbeskyttelseslinjen.
  3. at det ansøgte shelter placeres minimum 2,5 meter fra naboskellet.
  4. at det ansøgte shelter har en max højde på 1,3 meter.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen er en landbrugsejendom med et areal på 5,2 ha, hvoraf 0,75 ha er strand.
  Ansøgningen omhandler etablering af ét shelter i den sydlige del af matriklen.

  Shelteren opføres hovedsageligt i træ, med tag i enten træ eller tagpap.

  Dette shelter skal fremstår i naturtræ eller sort olieret, med et areal på 5,5 m² og en maksimal højde på 1,3 meter.

  Shelteren skal blandt andet anvendes i forbindelse med regulering af gåsebestanden.

  Du kan klage over tilladelsen

  Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.

  Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

  For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.  

  Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

  Nærmere oplysninger

  Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Kontakt os gerne enten via digital post eller telefon 32 89 03 20.

  Læs afgørelsen

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv