Gå til hovedindhold
Afgørelser

Afgørelse: Tilladelse til nedrivning af eksisterende udhus og opførelse af nyt maskinhus/garage samt et læskur

Dragør Kommune har den 7. maj 2024 meddelt landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende udhus på 150 m² samt opførelse af et maskinhus/garage på ejendommen Kalvebodvej 96a, 2791 Dragør. Der er frist for klage tirsdag den 4. juni 2024.

Indhold

  Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

  Afgørelse

  Dragør Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende udhus på  150 m² samt til opførelse af nyt maskinhus/garage på 168 m² samt et læskur på 50 m² i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

  Landzonetilladelsen gives på grundlag af oplysningerne i ansøgningen, herunder supplerende  oplysninger, tegninger og kortbilag.

  Sagsfremstilling

  Ejendommen er en landbrugsejendom med et areal på 1,5 ha.

  Ansøgningen omhandler nedrivning af en eksisterende udhusbygning på ejendommen med et  areal på 150 m² ifølge BBR, samt opførelse af en ny bygning til maskinhus/garage til privat brug.

  Bygningen til maskinhus/garage er ca. 168 m² og placeres i sammenhæng med eksisterende  bygninger omkring en gårdsplads.

  Du kan klage over tilladelsen

  Tilladelsen kan påklages af enhver med retlig interesse. Klager over afgørelser behandles af Planklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. I klageportalen sendes din klage automatisk til Dragør Kommune.

  Klager over afgørelser skal være tilgængelige i klageportalen for Dragør Kommune, inden 4 uger fra denne dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

  Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

  Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet i forbindelse med oprettelsen af klagen i klageportalen.

  For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.  

  Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

  Nærmere oplysninger

  Nærmere oplysninger om tilladelsen kan fås ved henvendelse til Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Kontakt os gerne enten via digital post eller telefon 32 89 03 20.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv