Gå til hovedindhold
Høringer

Høring: Forslag til Lokalplan 80 for Søndre Tangvej

Forslag om at omdanne et erhvervsområde på Søndre Tangvej til et område med etageboliger er otte uger i høring. Frist for at sende eventuelle bemærkninger er tirsdag den 6. august 2024.

Erhvervsområdet på Søndre Tangvej

Lokalplansområdet på Søndre Tangvej

Indhold

  Dragør Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2024 besluttet at sende forslag til Lokalplan 80 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24. Forslagene handler om at omdanne et erhvervsområde på Søndre Tangvej til et område med etageboliger.

  Lokalplanforslagets indhold

  Forslag til Lokalplan 80 danner grundlag for at udvikle erhvervsområdet på Søndre Tangvej til et byomdannelsesområde med boliger i et varieret og sammenhængende arkitektonisk udtryk, og som et åbent område med tværgående stipassager, som bidrager til en tilgængelighed og tryghed gennem hele området.

  Et sammenhængende og attraktivt boligområde sikres bl.a. gennem krav til beplantning, stier, udformning af vejrum, bebyggelsens placering, samt enkle krav til bebyggelsens materialer og udtryk. Der er i dialog med grundejerne udarbejdet et katalog til materialer og farver i lokalplanen, som skal sikre det sammenhængende men samtidig varierede udtryk.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre etageboliger i op til tre etager i dele af området samtidig med at eksisterende erhverv kan fortsætte nuværende aktiviteter. For at sikre tilstrækkelig parkeringsplads, giver lokalplanforslaget mulighed for nye offentlige parkeringspladser på Vierdiget. Parkeringspladserne på Vierdiget vil blive finansieret af bygherre via frivillige udbygningsaftaler, og kommunen får ansvar for at anlægge pladserne.

  Lokalplanen fastlægger rammer og regler for anvendelse og bebyggelse, karakteristiske træk for bygningernes ydre, og krav til friarealer mv. Se nederst på siden for at finde link til plandokumentet.

  Mulighed for indflydelse

  Planforslagene fremlægges i offentlig høring i perioden 11. juni 2024 til 6. august 2024, derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal derfor være kommunen i hænde senest den 6. august 2024, gerne via Center for Plan, Teknik og Erhvervs digitale postkasse. Mærk dit høringssvar med ”Høringssvar Lokalplan 80” i emnefeltet.

  Vær opmærksom på, at den endelige vedtagelse af Lokalplan 80 samt Kommuneplantillæg 2 vil blive behandlet politisk. Her vil evt. bemærkningerne indgå som bilag til dagsordenspunktet og vil blive offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder eventuelle personoplysninger. Vær desuden opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af aktindsigt. 

  Miljøvurdering

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer.

  Du kan læse mere i miljøvurderingsscreeningsskemaet som er vedlagt forslaget til lokalplan samt kommuneplantillæg.

  Du kan klage over beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Se nærmere om, hvordan du gør i klagevejledningen nedenfor.

  Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Eventuel klage sker via Klageportalen, www.borger.dk, og skal være indsendt til Planklagenævnet inden fire uger fra denne bekendtgørelse af afgørelsen.

  Læs mere

  Forslag til lokalplan 80

  Forslag til Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2022 

  Klagevejledning 

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv