Gå til hovedindhold
Organisation

Det forpligtende samarbejde

Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde inden for en række områder.

Indhold

  Forpligtende samarbejde

  • Natur og miljø
  • Arbejdsmarkedsforanstaltninger
  • Genoptræning
  • Visse socialsager for børn og voksne

  Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2007.

  I efteråret 2019 har de to kommuner foretaget en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde. Resultatet af revisionsarbejdet kan ses i et sammenfattende notat om ændringer i hovedaftale og delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af forpligtende samarbejde.

  Sammenfattende notat om ændringer i hovedaftale og delaftaler (pdf)

  Rammerne for samarbejdet er fastsat i de to dokumenter:

  Generelle retningslinjer for delegation (pdf)

  Forretningsgang for klagebehandling (pdf)

  Som konsekvens af, at Dragør Kommune hjemtager opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1. september 2021, eksisterer delaftale 1 og 2 ikke længere, da samtlige opgaver overgår til Dragør Kommune. Delaftale 5 og 8 er revideret, så de afspejler de opgaver, som fortsat varetages af Tårnby Kommune.

  De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i seks delaftaler med tilhørende betalingsaftaler.

  Pr. 1. september 2021 varetager Dragør Kommune selv følgende opgaver:

  På genoptræningsområdet gælder det vedligeholdende træning og genoptræning efter tab af færdigheder under servicelovens § 86. Det vil sige vedligeholdende træning og genoptræning til borgere, som har oplevet et nyligt funktionstab uden forudgående hospitalsindlæggelse.

  På hjælpemiddelområdet gælder det opgaven under servicelovens §§112-114 og 116. Det vil sige både kropsbårne hjælpemidler som fx støttestrømper, genbrugshjælpemidler, som fx rollatorer, og støtte til en handicapbil.

  På socialområdet for voksne gælder det særligt opgaver under servicelovens § 82, – for eksempel støtte og rådgivning til personer, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  På området for specialundervisning gælder det visitation af elever til specialundervisning uden for kommunen. Desuden får Dragør Kommune også opgaven med at servicere familier, dagtilbud og skoler med Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR).

  Revideret hovedaftale

  1.1. Denne aftale er en revideret udgave, af den aftale, der blev indgået mellem Tårnby og Dragør kommuner
  på baggrund af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om strukturreformen, juni 2004. Det forpligtende
  samarbejde omfatter de opgaver der er beskrevet lov om forpligtende samarbejder.

  1.2. Aftalens hovedformål har været at sikre, at Tårnby og Dragør kommuner kan fortsætte som selvstændige
  kommuner med eget besluttet serviceniveau. Dette sker ved, at de to kommuner indgår i et forpligtende
  samarbejde med hinanden efter de kriterier, der fremgår af lovgivningen.

  1.3. Det er et vigtigt formål med denne aftale at skabe en hensigtsmæssig og effektiv ramme om samarbejdet.

  2.1. Aftalen er indgået mellem to kommuner og bygger på delegation. Opgaverne løses i en entreprenørmodel med Tårnby Kommune som entreprenør.

  2.2. I opbygningen af de enkelte samarbejder skal fokus lægges på hensynet til borgeren. Samarbejderne skal leve op til målene bag strukturreformen og helhedsorienteret sagsbehandling skal være i centrum.

  2.3. Hensynet til borgeren betyder, at borgeren så vidt muligt skal sikres én indgang til den offentlige sektor. Det betyder, at Dragørs borgere i forbindelse med nogle af opgaverne kan modtage deres ydelse i bopælskommunen uanset, at det er Tårnby Kommune, der er udfører af opgaven

  3.1. Det konkrete samarbejde er præciseret i en række delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Hvis ikke andet er aftalt, følger serviceniveauet det af Tårnby Kommune fastsatte niveau.

  3.2. Den delegerende kommune betaler den beregnede årlige omkostning ved opgavens udførelse.

  3.3 Kostprincippet er gældende jf. principperne om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

  3.4 I tilfælde af effektiviseringer i forbindelse med Tårnby Kommunes varetagelse af opgaver underlagt lov om forpligtende kommunalt samarbejde, får Dragør Kommune andel i besparelsen. Dette sker med samme ikrafttræden som i Tårnby Kommune.

  4.1. For hvert samarbejdsområde sikres, at der tilgår begge kommuner den nødvendige information.

  4.2. Der udarbejdes en skabelon for årsrapportering og et årshjul for rapportering, politisk behandling og betaling – begge dele med mulighed for justering hvert år, så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner. Første justering finder sted i februar 2020.

  4.3. Den delegerende kommune sikrer den nødvendige data- og systemadgang til opgavens løsning.

  4.4 Der skal være en god dialog mellem de to kommuner i samarbejdet blandt andet med hensyn til rapporteringer og daglig drift.

  Vedtaget i Dragør Kommunalbestyrelse den 19. december 2019.

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  • I januar udarbejder Tårnby Kommune en årsrapportering til Dragør Kommune.
  • Rapporteringen består af fakta ark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.
  • Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj. Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Delaftaler og retningslinjer

  Som konsekvens af at Dragør Kommune hjemtager opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1. september 2021 eksisterer delaftale 1 og 2 ikke længere da samtlige opgaver overgår til Dragør Kommune.

  Som konsekvens af at Dragør Kommune hjemtager opgaver fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune pr. 1. september 2021 eksisterer delaftale 1 og 2 ikke længere da samtlige opgaver overgår til Dragør Kommune.

  Retningslinjerne for delegation udgør sammen med Betalingsprincipper og Forretningsgangen for klagebehandling de fælles rammer for de 6 delaftaler knyttet til aftalen om forpligtende samarbejde mellem Tårnby og Dragør Kommune.

  Generelle retningslinjer for delegation (pdf)

  Forretningsgangen for klagebehandling udgør sammen med Betalingsprincipper og Generelle retningslinjer for delegation de fælles rammer for de 8 delaftaler i aftalen om forpligtende samarbejde mellem Tårnby og Dragør Kommune.

  Forretningsgangen dækker klager, aktindsigt og indsigt efter databeskyttelsesforordningen.

  Forretningsgange for klagebehandling (pdf)

  Kontakt

  Borgmestersekretariatet

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Borgmestersekretariatet