Gå til hovedindhold
Projekter
Kystbeskyttelse

Fase 1: Natur

Fremtidens vejr betyder større risiko for stormflod i vores lavt beliggende kommune. Øget havvandstigning og dermed forhøjet grundvand vil ret sikkert også medføre et skift til mere våde naturtyper i den sydlige del af kommunen.

Indhold

  Det er ikke nyt, at kysterne langs Dragør Kommune forandrer sig. Kysterne har gennem tiderne undergået store kystmorfologiske forandringer. Bølger og strøm har de sidste 130 år opbygget barriereøer med strandvolde, som i dag beskytter kysten og de bagvedliggende søer og strandenge mod små oversvømmelser.

  Bølgerne vil fortsætte med at opbygge strandvolde foran Dragørs kyst i fremtiden, hvis tilførslen af sand er tilstrækkelig stor. Strandvoldene vil dermed følge med det stigende havvand og beskytte resten af Sydamager mod de mindre stormhændelser.

  Det betyder, at de bagvedliggende strandenge fortsat vil blive oversvømmet cirka en gang om året. Bagved ligger strandenge, enge, marker og skov samt oversvømmelsestruede ejendomme.

  Grundvandet vil imidlertid stige i takt med den generelle havvandsstigning. Engene, skoven, græsningsarealerne og de dyrkede områder vil dermed få et højere grundvandsspejl.

  Derfor vil mere våde naturtyper som strandenge, enge og moser brede sig, og driften af græsning og landbrug vil blive afhængig af mere dræning og pumpning.

  Udbygning af Dragørs diger vil betyde, at risikoen for oversvømmelse reduceres væsentligt. Boliger, infrastruktur og markdrift vil derfor i høj grad være sikret.

  Naturen vil dog alligevel ændres, uanset om der etableres diger eller ikke. Uden øget dræning vil de tørre enge og marker formentlig blive til moser og våde enge i de lavere områder. Strandengene vil med tiden blive begrænset til områderne foran diget. Spørgsmålet om dræning vil derfor indgå i den fremadrettede samlede klimaindsats i Dragør.

  Kysten i den sydlige del af Dragør Kommune er unik. Her kan man opleve naturlige overgange mellem barriereøer, lavvandet forland, strandvolde, brede strandenge, dyrkede marker og skov. Landskabet er forholdsvis fladt og den første kilometer fra kysten og ind i landet hæver terrænet sig kun til +2 m over havoverfladen.

  Store dele af kystområderne er naturbeskyttet af forskellige nationale og internationale regler og fredninger. På kort over naturscreening kan man få et overblik over gældende fredninger i området.

  Kort over naturscreening

  Læs også

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv