Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Bolig

Beboerklagenævn

Kommunalbestyrelsen nedsætter et beboerklagenævn som består af en formand og to andre medlemmer. Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer vedrørende nærmere angivne spørgsmål.

Indhold

  Beboerklagenævnet træffer blandt andet afgørelse om:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • Boligens stand ved indflytning
  • Vedligeholdelse og istandsættelse
  • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
  • Betaling af varme, vand og lignende
  • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • Overtrædelse af husorden
  • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

  Ved indbringelse af sager skal der i 2024 betales et gebyr kr. 167 kr. Gebyret reguleres en gang årligt, pr. 1. januar.

  Gebyret skal overføres til Dragør Kommunes konto i Nordea, reg. 2191 kt. 6276191002. Overførslen skal mærkes med "Beboerklagenævn og adressen sagen vedrører".

  Beboerklagenævnet er ikke en del af den kommunale forvaltning, og nævnet kan derfor ikke yde råd og vejledning.

  Lejere og udlejere inden for det private udlejningsbyggeri skal rette henvendelse til Huslejenævnet.

  Kommunalbestyrelsen nedsætter et beboerklagenævn som består af en formand og to andre medlemmer.

  Beboerklagenævnets medlemmer 2022-2025

  • Jacob Lichtenstein (formand)
  • Jeanie Jensen (lejerrepræsentant)
  • Camilla Corneliussen (udlejerrepræsentant)

  Suppleanter

  • Pia Voel (suppleant for formand)
  • Monna Sørensen (suppleant for lejerrepræsentant)
  • Søren Keldorff (suppleant for udlejerrepræsentant)

  Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

  Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer.

  Findes der kun én almen boligorganisation, der har afdelinger i kommunen, udpeges et medlem efter indstilling fra landsdækkende organisationer af udlejere af alment byggeri i stedet for et medlem udpeget efter indstilling fra den pågældende almene boligorganisation.

  Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

  Kommunalbestyrelsen indstiller en formand og udpeger to medlemmer. Der indstilles en suppleant for formanden og udpeges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

  Sociale forhold

  I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Der er tradition for, at lederen af Borger og Social udpeges.