Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Bolig

Huslejenævn

Kommunalbestyrelsen nedsætter et huslejenævn som består af en formand og to andre medlemmer. Huslejenævnet træffer afgørelse i sager om uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende nærmere angivne huslejespørgsmål m.v.

Indhold

  Lejere og udlejere af private beboelseslejemål, herunder enkeltværelser, inden for det private udlejningsbyggeri, kan få deres sag behandlet i huslejenævnet.

  Huslejenævnet træffer blandt andet afgørelse om:

  • Varslet lejeforhøjelse
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Lejens størrelse*
  • Manglende tilbagebetaling af depositum
  • Manglende varmeregnskab
  • Manglende vedligeholdelse
  • Omkostningsbestemt husleje

  *Bemærk i sager om nedsættelse af leje, at nedsættelse kun kan ske fra tidspunktet for sagens indbringelse for huslejenævnet, hvis det er mere end 1 år siden man betalte leje første gang.

  Huslejenævnet kan ikke behandle sager om

  • Rene erhvervslejemål
  • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål, dog opsigelse af visse værelseslejemål.

  Alle sager, der ønskes behandlet af huslejenævnet, skal indbringes skriftligt med præcisering af, hvad det er, man ønsker nævnet skal tage stilling til. Man skal endvidere vedlægge den fornødne dokumentation for forholdet, man ønsker at få behandlet, eksempelvis lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v.

  Omfatter lejeforholdet flere lejere, så skal samtlige lejere underskrive klagen.

  Ved indbringelse af sager skal der i 2024 betales et gebyr på 357 kr. Gebyret reguleres en gang årligt, til 1. januar.

  Gebyret skal overføres til Dragør Kommunes konto i Nordea, reg. 2191 kt. 6276191002. Overførslen skal mærkes med Huslejenævn og adressen sagen vedrører.

  Udlejeren skal betale et gebyr på 6.827 (2024-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.

  Huslejenævnet er ikke en del af den kommunale forvaltning, og nævnet kan derfor ikke yde råd og vejledning. Vejledning om Leje- og Boligreguleringslovens bestemmelser må derfor søges hos grundejerforeninger, lejerorganisationer, ejendomsadministratorer, advokater m.v.

  For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal selv eje boligen
  • Boligen skal være den eneste, du udlejer
  • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
  • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
  • En forhåndsgodkendelse koster 596 kroner i 2024.

  Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.

  Hvis en udlejer ønsker at foretage en gennemgribende forbedring af et lejemål, er det en forudsætning, at Huslejenævnet besigtiger lejemålet, før forbedringerne igangsættes. Huslejenævnet skal konstatere, om lejemålet har en stand på besigtigelsestidspunktet, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

  Det koster et beløb på 4.398 kr. pr. lejemål, som Huslejenævnet skal besigtige med henblik på at vurdere, om lejemålet kan gennemgribende forbedres.

  Kommunalbestyrelsen indstiller en formand og udpeger to medlemmer. Der indstilles en suppleant for formanden og udpeges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

  Huslejenævnets medlemmer 2022-2025

  • Jacob Lichtenstein (formand)
  • Berrit Ulrikka Bachmann (lejerrepræsentant)
  • Niels Garder (udlejerrepræsentant)

  Suppleanter

  • Pia Voel (suppleant for formand)
  • Jesper Larsen (suppleant for lejerrepræsentant)
  • Reno di Stefano (suppleant for udlejerrepræsentant)

  Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.

  Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling, foretager kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.

  Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

  Sociale forhold

  I sager om tvister efter §§ 79 a – 79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen og der er tradition for, at lederen af Borger og Social udpeges.

  Lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri, herunder ældreboliger skal rette henvendelse til beboerklagenævnet.

  Kontakt

  Huslejenævnet

  Du skal benytte sikker post, når du henvender dig til huslejenævnet

  Send Digital Post til Huslejenævnet (MitiID)