Gå til hovedindhold
Høringer
2022

Varmeplan – afgørelse om miljøvurdering

Efter en lovpligtig miljøscreening af forslag til Varmeplan for Dragør Kommune 2022 er det vurderet, at forslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Dragør Kommunalbestyrelse den 8. december 2022 afgjort, at varmeplanen ikke er omfattet af pligten til at gennemføre en miljøvurdering. Klagefrist er torsdag den 19. januar 2023.

22. dec. 2022

Indhold

  Klagevejledning

  Afgørelsen efter miljøvurderingslovens § 10, kan påklages til Energiklagenævnet efter reglerne i lov om varmeforsyning § 26 stk. 1.

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at myndigheden har offentliggjort screeningsafgørelsen efter § 10. Du indsender din klage via Energiklagenævnets hjemmeside

  Kontakt: Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Telefon 72 40 56 00.

  Hvem kan klage?

  Det er som udgangspunkt sagens parter og eventuelle andre, der efter lovgivningen er gjort klageberettigede, der kan klage. Hvis du ikke er klageberettiget, bliver din klage afvist. Din klage skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af, hvad du klager over samt synspunkter, der ligger til grund for din klage. Derudover skal du vedlægge afgørelsen, som du klager over.

  Klagefrist

  Klagefristen er som udgangspunkt 4 uger og regnes fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

  Bemærk: Klager afsendt som fysiske breve, skal Energiklagenævnet have modtaget senest kl. 15.00 den dag, fristen udløber. Kommer klagen efter kl. 15.00, regnes den som modtaget den efterfølgende dag.

  Bemærk også: Klager afsendt med digitale meddelelser, skal Energiklagenævnet have modtaget senest kl. 23.59 den dag, fristen udløber. Kommer klagen efter kl. 23.59, regnes den som modtaget den efterfølgende dag. Som klager er du selv ansvarlig for eventuel forsinkelse i forbindelse med klagens fremsendelse. Klager, der ikke overholder tidsfristen, bliver som udgangspunkt afvist.

  Gebyr

  I de fleste tilfælde er det gratis at klage til Energiklagenævnet. Dog er der et gebyr på 4.000 kr., hvis du klager efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug og lov om tilskud til el-produktion.

  Opsættende virkning

  En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at du skal rette dig efter den afgørelse, der er truffet. Energiklagenævnet kan dog i særlige tilfælde imødekomme en anmodning fra en af sagens parter om at tillægge klagen i sagen opsættende virkning, medmindre andet er fastsat ved lov.