Gå til hovedindhold
Høringer

Høring: Forslag til tillæg til Kommuneplan 2022

En bygning på Kalvebodvej 250, som ønskes anvendt til bolig, er i dag registreret som kaserne. Derfor er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2022, som er i offentlig høring fra mandag den 13. maj 2024. Høringsfrist er den fredag den 14. juni 2024.

Indhold

  Forslagets indhold

  Forslaget til Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2022 skal gøre det planmæssigt muligt at indrette én bolig til én familie i eksisterende bebyggelse på ejendommen Kalvebodvej 250.

  Bygningen, der ønskes anvendt til bolig, er i dag registreret med anvendelsen kaserne. Den gældende kommuneplanramme 9.33 fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af militære anlæg, asylcenter, institutions- og fritidsformål mv. Derudover skal ændret anvendelse ske efter en samlet plan. På den baggrund har administrationen vurderet, at anvendelse af eksisterende bygning til én bolig kræver, at der vedtages et nyt tillæg til kommuneplanen. Se planforslaget nederst på denne side.

  Mulighed for indflydelse

  Planforslagene fremlægges i offentlig høring i perioden 13. maj til 14. juni 2024 jf. planlovens § 24. Derefter vil kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til sagen. Eventuelle indsigelser, kommentarer og bemærkninger til forslaget skal derfor være kommunen i hænde senest fredag den 14. juni 2024, gerne via Center for Plan, Teknik og Erhvervs digitale postkasse. Mærk dit høringssvar med ”Høringssvar Kommuneplantillæg 3” i emnefeltet.

  Vær opmærksom på, at den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg 3 vil blive behandlet politisk. Her vil evt. bemærkninger indgå som bilag til dagsordenspunktet og vil blive offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside med alle indeholdte oplysninger; herunder evt. personoplysninger. Vær desuden opmærksom på, at alle bemærkninger er omfattet af aktindsigt.

  Miljøvurdering

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planforslaget, da kommunen vurderer, at det ikke får væsentlig indvirkning på miljøet at gennemføre mulighederne i kommuneplantillægget. Beslutningen er truffet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

  Du kan læse mere i miljøvurderingsscreeningsskemaet eller i forslaget til kommuneplantillæg.

  Du kan klage over beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Se nærmere om, hvordan du gør i klagevejledningen nedenfor.