Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Økonomi og Regnskab

Aftale om Budget 2023-2026 indgået

Et stort flertal i Dragør Kommunalbestyrelse har i weekenden indgået budgetaftale om næste års budget for kommunen. Bag aftalen står AVC (Socialdemokratiet (A), Venstre – Danmarks Liberale Parti (V) og Det Konservative Folkeparti (C)).

12. sep. 2022
Forligspartierne bag Budget 2023-2026 (Socialdemokratiet, Venstre og Konservative)

Indhold

  Liste T – Tværpolitisk Forening og Sydamagerlisten står uden for aftalen, som blev underskrevet af aftalepartierne på rådhuset i går søndag den 11. september 2022.

  Stram økonomisk styring

  Kommunerne er under økonomisk pres. Det er Dragør Kommune også og har været det i flere år. Som noget nyt er der konsekvenser af krigen i Ukraine med øgede gas og elpriser. Derfor er den vedtagne økonomiske politik i kommunen et helt afgørende styringselement, når næste års budget lægges.

  Konkret skal kommunen arbejde henimod at have minimum 50 mio. kr. på kistebunden i gennemsnit inden udgangen af denne valgperiode og hen over de næste år at oparbejde et overskud på driften på 60 mio. kr. På den måde skal kommunen sikre en mere robust økonomi og evne til at indfri kommunens mange forpligtelser.

  Det har i Budget 2023-26 resulteret i både synlige og mindre synlige omprioriteringer for borgerne. Der er truffet politiske valg, som vil kunne mærkes af borgerne og medarbejdere i form af ændrede servicetilbud og besparelser.

  Prioritering og omprioritering

  Der investeres særligt i ældreområdet med flere plejehjemspladser og større fokus på sammen med den ældre borger at forebygge, understøtte og træne borgeren i at kunne klare sig selv – også kaldet rehabilitering. Dermed fortsætter retningen sat i det nuværende budget.

  Der igangsættes et udviklingsarbejde, som skal belyse mulige modeller for styring af det fagligt komplekse specialiserede børneområde, herunder også muligheden for at oprette eget specialiseret tilbud i Dragør Kommune.

  Der spares på ledelse og administration – dels ved rammebesparelser og krav om effektivisering, dels ved slankere skoleledelse, men samarbejde på tværs, ved at omdanne fritidstilbud for børn og unge til to nye fritidstilbud, ved at lukke biblioteksfilialen i Hollænderhallen og tilpasse Hollænderhallens drift.

  Endvidere skal kommunen arbejde med at professionalisere turismeindsatsen – i balance med og til gavn for både turister og herboende borgere. Det omfatter bl.a. et øget samarbejde med Museum Amager og ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent. 

  Vedligeholdelse og anlægsinvesteringer

  Anlægsbudgettet skal sikre tilstrækkelig vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje. Endvidere fortsætter planlægningsarbejdet med kystbeskyttelse i årerne fremover.

  Udtalelser

  I forbindelse budgetaftalen for Budget 2023-2026 udtaler de enkelte aftalepartier sig. 

  Kenneth Gøtterup, Konservative, udtaler:

  ”Dragør Kommune har været svært udfordret i dette års budgetlægning. Det tilkendegav vi som Konservative allerede ved valget sidste efterår. Vi har med overholdelse af den vedtagne økonomiske politik sikret, at vi har de bedste betingelser for en mere stabil økonomi fremover, herunder også opbygning af en kassebeholdning, der over tid, kan give Dragør Kommune et ekstra handlerum og en robusthed mod uforudsete forhold. 

  I år tager vi fat på de mere strukturelle tiltag i Dragør Kommune, med omlægninger af hele områder som sætter en ny retning og sikrer et økonomisk handlerum. Beslutningerne er vigtige, og det er den fælles debat om Dragørs fremtidige situation også. Der er to store områder i vores kommune, der udfordrer Dragørs økonomi på sigt. Det ene er stigningen i antallet af ældre, og det andet er udgiftsstigningen til børn med behov for specialskoler. Denne udvikling ser vi over hele landet.

  Vi iværksætter tiltag, vi synes, er nødvendige og tror på. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi sætter fokus på en grøn omstilling, kystsikring og påbegynder etablering af flere plejehjemspladser. Yderligere at vi også etablerer nye faglige retninger i vores ældrepleje, så flere ældre over tid får tilstrækkelig med hjælp til at være selvhjulpne så længe som muligt, men samtidig har blik for, at når ældre får behovet for kommunal hjemmepleje skal kvaliteten også være i orden. 

  Vi tilfører ekstra millioner til specialskoleudgifterne og foretager et udbud for at etablere en specialskole til Dragørs børn og dermed ønsker vi at levere de samme tilbud som nu, men i nærmiljøet til børn med særlige behov. 

  Tak til forligspartierne for gode forhandlinger og til Liste T og Liste L for konstruktive samtaler.”

  Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet, udtaler:

  ”Socialdemokratiet i Dragør har igen i år været med til at tage ansvar for det kommunale budget. 

  Vi har været nødt til, sammen med de øvrige forligspartier, at foretage en meget hård, men nødvendig økonomisk omprioritering, der vil medføre personalereduktioner, særligt på kultur- og fritidsområdet. Det har store menneskelige konsekvenser. Det er vi kede af. 

  Det har været vanskeligere end de tidligere år, og har vi desværre også måtte se os nødsaget til at anvende rammebesparelser for, at det hele har kunnet hænge sammen. 

  Omprioriteringerne har sikret, at vi afsætter flere ressourcer til det specialiserede skoleområde og ældreområdet. 

  Tak til vores forligspartier Venstre og Konservative for forhandlingerne.”

  Helle Barth, Venstre udtaler:

  ”Venstre ser årets budgetforlig som en konsekvens af dels de snævre rammer for kommunens serviceudgifter sat af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening og den påvirkning Dragør Kommunes økonomi er ramt af med fortsat stigende udgifter til udligning, de økonomiske eftervirkninger af corona og senest krigen i Ukraine med voldsomt stigende energiudgifter og inflation generelt. Dette til trods for en solid kassebeholdning som udgangspunkt. Med forliget vil vi fortsat have en solid kommunal økonomi i de kommende år. 

  Det er svære prioriteringer, som har skullet træffes. Desværre prioriteringer, som også får konsekvenser for kommunens ansatte. 

  Venstre er med årets budget med til at lægge strukturelle grundsten for ændringer i eksempelvis biblioteksdriften, på Børn- og Ungeområdet, det specialiserede børneområde og klimatilpasningen.

  Tak til Socialdemokratiet og Konservative for en konstruktiv forhandling, og til forvaltningen for deres deltagelse i de mange forhandlingsmøder og et solidt arbejde med budgetmaterialet.”

  Godkendes den 29. september 2022

  Budgetaftalen godkendes i kommunalbestyrelsen torsdag den 29. september 2022. Derefter kan budgetaftalen og afstemningsbilaget læses på Dragør Kommunes hjemmeside.