Gå til hovedindhold

Kystbeskyttelse: Klar besked til staten

Dragør Kommune opfordrer staten til at finde en samlet løsning for kystbeskyttelse, der sikrer både kritisk infrastruktur og kommunerne: Hvidovre, København, Tårnby og Dragør. Det står klart efter mødet i kommunalbestyrelsen torsdag den 27. april 2023.

Indhold

  Igennem mange år har Dragør Kommune arbejdet med kystsikring. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Dragør skal kystsikres med et fremskudt dige løbende fra Dragør Nord til Sydvestpynten, hvor digehøjde og løsninger varierer på kommunens 13 km lange kyststrækning.

  Torsdag den 27. april 2023 skulle kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til de forskellige lokale løsninger. Og i den forbindelse besluttede et stort flertal på 12 ud af 15 kommunalpolitikere at sende en klar besked til staten.

  Borgmester Kenneth Gøtterup forklarer: ”Vi er nået rigtig langt med vores eget lokale kystbeskyttelsesprojekt med indgående analyser, supplerende undersøgelser og massiv inddragelse af borgere og andre interessenter.” 

  Han fortsætter: ”Men i takt med, at staten og infrastrukturselskaberne er begyndt på egne forundersøgelser af, hvordan man kan sikre kritisk infrastruktur, ønsker vi at sende et entydigt signal til staten: Vi vil ikke efterlades på perronen. Dragør Kommune skal være en del af en samlet løsning for hovedstaden.”

  Statens arbejdsgruppe

  I efteråret 2022 nedsatte staten med Transport- og Miljøministeriet en arbejdsgruppe, som frem til medio 2024 skal undersøge, hvordan kritisk infrastruktur (dvs. lufthavnen, Øresundstunnelen og metroen) kan sikres mod stigende havvand og stormfloder.

  I grundlaget for arbejdsgruppens står skrevet, at den primære statslige løsning er at etablere et landdige bag om Dragør – fra Kastrup halvø og langs lufthavnens grænse mod Ullerup/ Vestamagerdiget.

  ”Det er faktisk dybt bekymrende, hvis det skulle blive en realitet. Det vil nemlig have enorme konsekvenser for en lille kommune som Dragør, hvis vi på den måde lukkes ude og overlades til os selv at klare fremtidens vandmasser,” siger borgmesteren.

  Borgmesteren er glad for, at kommunen er med i statens arbejdsgruppe og vil blandt andet her arbejde for, at en samlet løsning kommer til at omfatte både den kritiske infrastruktur og kommunerne Dragør, Tårnby, København og Hvidovre.

  ”Vi stiller alt vores materiale og forundersøgelser til rådighed, og såfremt Folketingets Transportudvalg eller Miljøudvalg ønsker at komme på studietur og se udfordringerne med kystsikring, stiller vi os gerne til rådighed,” siger Kenneth Gøtterup: ”Det kan være hele udvalget, men selvfølgelig også enkeltmedlemmer, der måtte ønske at besøge vores kystkommune.”

  Stort flertal

  Næste skridt bliver at sende brev til transportminister Thomas Danielsen og til miljøminister Magnus Heunicke, hvor Dragør Kommune udtrykker bekymring og inviterer til konstruktiv dialog om en samlet løsning for kystsikring.

  Det står i alt 12 ud af 15 medlemmer i kommunalbestyrelsen bag. Flertallet tæller De Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger). 

  Viceborgmester Nicolaj Bertel Riber (A) siger: ”Vi anerkender fuldt ud, at der er behov for at sikre den kritiske infrastruktur. Vi er derfor bevidste om, at vores vedtagne sikringsniveau, som er besluttet, før staten nedsatte arbejdsgruppen, ikke er det samme, som det, staten vurderer, er nødvendigt for at sikre hovedstadens kritiske infrastruktur. Men vi må kunne finde en samlet løsning, til gavn for både Hovedstaden og Dragør.”

  Formand for Klima-, By og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) siger: ”Dragør Kommune er væsentlig mere udsat end de øvrige kommuner i hovedstaden. Og der er få borgere til at betale for en dyr kystbeskyttelse på vores 13 kilometer lange kyststrækning med mange bindinger, som for eksempel beskyttet natur og fortidsminder.”

  Flemming Blønd fra Sydamagerlisten fæstner sig også ved økonomien: ”Det vil være samfundsmæssigt meget dyrt, hvis der skal etableres to løsninger – en statslig løsning bag om Dragør og en lokal foran Dragør langs kysten på det sydlige Amager. Dragør vil nemlig være nødt til sideløbende at kystsikre for at sikre væsentlige værdier og borgerne.”

  Endelig siger løsgænger i Dragør Kommunalbestyrelse Lisbeth Dam Larsen: ”Vi har gennem en arkitektkonkurrence og en løbende borgerdialog nået en visionær udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelse. Vi har fået stor anerkendelse blandt andet gennem tilsagn om støtte op til 37 millioner kroner fra Kystdirektoratet og 18 millioner kroner fra Realdania. Det er vi naturligvis stolte af, og vi bringer gerne alle vores analyser og forarbejder med ind i statens arbejdsgruppes videre arbejde. Vi ser frem mod en samlet løsning – også taget i betragtning, at Dragør Gamle By og havn besidder kulturværdier på verdensplan, som nødigt skulle gå tabt.”

  Uden for flertallet står Tværpolitisk Forening – Liste T. Gruppeformand Peter Læssøe udtaler: ”Grundlæggende mener vi ikke, at Dragør Kommunes behov er foreneligt med Statens behov for sikring af kritisk infrastruktur. Vi ønsker at gennemføre det nuværende kystsikringsprojekt i en tæt dialog med borgerne, og vi ønsker at gennemføre en kystsikring, der løbende kan forhøjes/ udbygges i takt med klimaudviklingen – havvandsstigning, stormflod, styrtregn med mere.”