Gå til hovedindhold
Økonomi og Regnskab

Info om Budget 2023-2026

Næste års budget blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 27. september 2022, men hvad er hovedpointerne bag tallene? Borgmesteren sætter ord på baggrund, visioner og planer for udvalgte områder. Info om Budget 2023-2026 blev offentliggjort i Dragør Nyt nr. 43 2022, men du kan også læse med her.

27. okt. 2022

Indhold

  Forord ved borgmesteren

  Vanskelige, men nødvendige prioriteringer

  Langt de fleste kommuner har i år måttet træffe svære beslutninger i forbindelse med næste års kommunale budgetter. Det gælder også i Dragør Kommune, og det er der flere grunde til. Ikke mindst har resultatet af økonomiaftalen mellem staten og KL (Kommunernes Landsforening) medført behov for hårde prioriteringer. Vi har i Dragør truffet vanskelige, men også nødvendige beslutninger. Og det vil kunne mærkes. For servicen vil på flere områder ændres, og der vil være færre medarbejdere fremover.

  Det er vigtigt for mig at takke partierne bag næste års budget for de gode og konstruktive forhandlinger. Det er – ud over Konservative – Socialdemokratiet og Venstre, som udgør det store flertal bag budgettet. Men jeg vil også kvittere for de saglige drøftelser med både Tværpolitisk Forening (Liste T) og Sydamagerlisten, som vidner om, at alle tager den økonomiske situation alvorligt og ønsker at tage ansvar for Dragør Kommune. Også tak for de mange høringssvar.

  Hånd om stigende udgifter

  Vi står over for særligt to områder med stigende udgifter. Det er til ældreområdet og det specialiserede børneområde. Dertil er kommet en voldsom stigende inflation og udgifter til varme og el, som også påvirker økonomien i kommunen. Det skal vi tage hånd om nu, for det er helt afgørende at knække den økonomiske kurve.

  Vores plan er at skabe en langsigtet robusthed i kommunens økonomi. Heri ligger, at vi skal kunne betale for en tilstrækkelig vedligeholdelse af veje og bygninger, og vi skal have nok penge på kistebunden til at modstå uforudsete udgifter – uden at lave større budgetrevisioner i løbet af året. Derfor holder vi fast i den økonomiske politik, hvor kodeordene er bæredygtig økonomi og overholdelse af budget. Det betyder, at vi i gennemsnit vil have mindst 50 mio. kr. på kistebunden, kan leve op til den såkaldte service- og anlægsramme, og at vi hen over de næste fire år skal opbygge et overskud på driften på mindst 60 mio. kr.

  Nyt fokus for ældre og specialområdet

  Vi lever lykkeligvis længere, og dermed bliver vi også flere ældre, som får brug for pleje og omsorg i kommunen. Vi håber, at vi ved at omlægge indsatserne kan tilbyde flere ældre hjælp inden for de eksisterende ressourcer. Først og fremmest sætter vi fokus på rehabiliterende hjemmepleje. Det vil sige, at borgere, som visiteres til hjemmepleje for første gang, får tilbudt en indsats, som styrker muligheden for at genvinde et tabt funktionsniveau. At blive selvhjulpen igen giver større livskvalitet og kan udsætte tidspunktet for, at et behov for varig hjælp opstår.

  Det specialiserede børneområde er komplekst og økonomisk tungt. Det handler om børn og unge, som har særlige behov, vi ikke kan dække i vores almene skoler. De har brug for et specialiseret tilbud, og i dag sender vi dem ud af kommunen. Vi ved, at det desværre ofte er svært at vende tilbage til almen- og nærområdet igen. Vi ønsker bl.a. derfor på lidt længere sigt at oprette en dagbehandlingsskole i Dragør Kommune og vil gå i udbud og se, om nogen kan og vil drive et sådan tilbud for os. En ting er sikkert, børn og unge skal have det tilbud, de har brug for, men vi kan vinde på at have et specialtilbud i kommunen.

  Venlig hilsen
  Kenneth Gøtterup, borgmester

  Flere ældre – udvidelse af Enggården

  Vi ønsker, at der er plads på Enggården til vores ældre medborgere, som får behov for det med så kort ventetid som muligt. Vi udvider derfor i 2023 med fem boliger, da vi omdanner fem midlertidige døgnpladser til permanente boliger.

  Desuden har vi afsat 1 mio. kr. til i 2023 at undersøge, hvordan vi kan udbygge Enggården – samtidig med at vi huser Hjemmeplejen under samme tag for at skabe grobund for faglig sparring mellem hjemmepleje og plejehjem.

  Grøn omstilling og ladestandere

  Energikrisen kradser og betyder meget for både borgere og kommunens institutioner. Vi har foreløbig sat 1.285.000 kr. af til den videre planlægning af fremtidens varmekilder. Vi har fokus på den grønne omstilling og udskifter fra 2024 signalanlæg til LED-lys, som sparrer energi.

  Vi ønsker desuden at etablere ladestandere til elbiler ved kommunale parkeringspladser, fx ved Hollænderhallen. Forarbejdet til det sætter vi i gang i 2023.

  Kystbeskyttelse og udvikling af Dragør Havn

  Der skal være bedre forhold på havnen, og vi har gennemført 1. fase af et udviklingsprojekt med oprensning af havnen og udvidelse med flere bådpladser. For at undgå at bruge penge i dag til løsninger, som vi må lave om i nær fremtid, har vi dog valgt at udskyde projektets 2. og 3. fase. Det er nemlig vigtig at koble løsningerne for havnen til indsatsen for kystbeskyttelse af Dragør Kommune, hvor havnen er en vigtig del.

  Havneprojektets 2. fase handler om at etablere flere nye bådpladser i lystbådehavnen ved at forlænge eksisterende broer og anlægge en ny fjerde bådebro. I den 3. fase skal vi have udarbejdet et oplæg til en fælles indsejling til de tre havnebassiner, anlæg af nye bådebroer m.v. i færgehavnen. Dertil skal vi sikre en yderligere sammentænkning af moler, bassiner m.v. til gavn for både borgere, lystfiskere og badende.

  Vi har afsat et betydeligt beløb i anlægsbudgettet i 2025 og 2026 til såvel havnen som kystbeskyttelse.

  Nyt fritidstilbud og færre ledere på skoleområdet

  Selvom vi hidtil har brugt flere penge på vores fritidsklub for børn og unge, end andre kommuner, har vi haft svært ved at fastholde medlemstallet. Samtidig ændrer vilkårene for børne- og ungelivet sig løbende. Det skal vores fritidstilbud kunne modsvare. Derfor skal vi gentænke og udvikle nyt fritidstilbud i kommunen med to spor: Et for børn i 4.-6. klasse og et for 7. klasse og til det fyldte 18. år, hvor fritidsklub og ungdomsskole i praksis indgår i én samlet organisation. Det faglige indhold skal udvikles med de unge og i forhold til, hvad de efterspørger.

  Den faglige kvalitet af vores skoler er høj i Dragør. Det, ønsker vi, fortsætter. For at minimere eventuelle besparelser på undervisningen har vi politisk prioriteret at mindske antallet af ledere på skolerne.

  Fra Dragør Bibliotekerne til Dragør Bibliotek

  Vi har et biblioteksvæsen, som yder en fantastisk service til borgerne. Men når der skal prioriteres, er to filialer meget i en kommune af Dragørs størrelse. Derfor har vi besluttet, at filialen i Hollænderhallen lukkes.

  Vi er opmærksom på, at ingen af vores to nuværende filialer er optimale for moderne biblioteksdrift og ønsker derfor at arbejde videre mod et nyt bibliotek i mere tidssvarende rammer og med tilfredsstillende adgangsforhold.

  Figur: Skattefinansierede nettodriftsudgifter i 2023 – fordelt på områder:

  Fordelingen er: Plan, Teknik og Erhverv 4%, Kultur og Fritid 5%, Dagtilbud 8%, Myndighed og Forvaltningen 13%, Folkeskole 22%, Sundhed, Pleje og Rehabilitering 26% samt Borger, Beskæftigelse og Pension 22%

  Tabel: Oplysninger om skat i Dragør Kommune i 2022 og 2023 sammenlignet med niveauet for personskat og grundskyld for hele landet i 2022 (Bemærk: skatteniveauet i Dragør er fastholdt og ligger lavere end gennemsnitsniveauet på landsplan):

  Skatteoplysninger 2022 2023 2022 Hele landet
  Personskat 24,80% 24,80% 24,98%
  Grundskyld 24,47% 24,47% 26,19%
  Kirkeskat 0,61% 0,61% -
  Dækningsafgift, erhvervsejendomme 5,5‰ 5,5‰ -