Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Politik

Aftale om Budget 2024-2027 indgået

Et stort flertal af partierne i Dragør Kommunalbestyrelse har i går aftes indgået budgetaftale om næste års budget for kommunen. Bag aftalen står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger).

14. sep. 2023
Parterne bag budgetaftalen 2024 2027 for Dragør Kommune. Borgmester Kenneth Gøtterup, K, står midt for

Indhold

  Liste T – Tværpolitisk Forening og Sydamagerlisten står uden for aftalen, som blev underskrevet af aftaleparterne på rådhuset onsdag den 13. september 2023.

  Fastholder serviceniveauet

  Sent i budgetprocessen ændrede forudsætningerne sig for dette års forhandlinger om næste års budget. Fra at skulle finde budgetforbedringer for 20 mio. kr. viste resultatet af de statslige tilskud, udligningsordningen og øget skattegrundlag, at Dragør Kommune i stedet for stod med 50 mio. kr. i udgangspunktet. 

  Det har betydet, at aftaleparterne har landet en budgetaftale, hvor Dragør Kommune overordnet set fastholder serviceniveauet. Endvidere har aftaleparterne valgt at fastholde den økonomiske politik og valgt i 2024 og 2025 at udnytte såvel service- som anlægsrammen fuldt ud.

  Toårige budgetter

  Som noget helt nyt i Dragør Kommunes historie har aftaleparterne valgt at indføre toårige budgetter. Hensigten er at støtte kommunen i en mere langsigtet planlægning og styring, som på en gang kan skabe mere ro og tryghed og sikre en økonomisk robusthed i de kommunale prioriteringer.

  Det forhandlede budget vil dermed være gældende for både 2024 og 2025, om end der stadig vil være behov for politisk at genbesøge budgettet næste år.

  Strukturelle udfordringer

  Aftaleparterne har i 2023 haft stor fokus på, om Dragør Kommune har den rigtige arbejdstilrettelæggelse og fokus på velfærdsområdet. Endvidere har der været stort fokus på, om det er muligt at indhente økonomiske gevinster ved en øget faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed og ved samtidig generelt at styrke fagligheden. 

  I forlængelse af det har Dragør Kommune fået udarbejdet analyser og vurderinger på hjemmeplejeområdet og det specialiserede socialområde, herunder dagbehandling og botilbud, af eksterne konsulentvirksomheder. Der skal i den kommende tid kigges nærmere ind i både anbefalinger og forslag, men aftaleparterne er enige om at tage hånd om de strukturelle udfordringer, som er blevet undersøgt.

  Fortsætter spor udlagt i år

  På flere punkter fortsætter aftaleparterne de politiske spor, som de vedtog ved Budget 2023-2026 og konstitueringsaftalen fra 2021. Det drejer sig for eksempel om at fastholde den økonomiske politik og stram budgetopfølgning, ny økonomistyringsmodel på skoleområdet, professionalisering af turismeområdet og realisering af en ny erhvervsstrategi, styrke planområdet, sætte penge til side til kystsikring og udvikling af Dragør Havn m.v.

  Udtalelser

  I forbindelse budgetaftalen for Budget 2024-2027 udtaler de enkelte aftaleparter sig. 

  Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti, udtaler:

  ”Jeg er glad for, at vi har kunnet indgå et bredt forlig med Socialdemokratiet, Venstre og Lisbeth Dam Larsen. Jeg er meget tilfreds med, at vi er enige om, at vi også i fremtiden skal have fokus på at overholde den økonomiske politik og sikre en stærk likviditet, så både nuværende og kommende kommunalbestyrelse får det bedste afsæt for at styre Dragør tryggere ind i fremtiden. 

  Vi har i år indgået et forlig, hvor vi både kan fastholde nuværende serviceniveau i kommunen samtidig med, at vi har råd til at anvende vores anlægsramme fuldt og helt. 

  Vi får investeret væsentligt i børne- og ungeområdet med tilførsel af ekstra midler til både daginstitutioner og skoler samt fritidsområdet. Og ikke mindst får vi styrket vores arbejde om byplanlægning, så vi også der kan komme videre med de mange tiltag, der er behov for. 

  Det er lykkedes forligsparterne at blive enige om – for første gang nogensinde – et budget for de næste to år. Det giver mulighed for, at vi kan sikre bedre muligheder for planlægning på vores decentrale arbejdspladser, og at vi fra rådhuset kan koncentrere os om nogle af de meget store strukturelle udfordringer, der er. 

  Jeg vil gerne bringe i erindring, at vi har behov for stram styring af kommunens budgetter, da kommunernes økonomi generelt er usikker i årene frem, hvorfor vi også adresserer dette ved, at vores økonomiafdeling skal styrkes.”

  Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet, udtaler:

  ”Socialdemokratiet er, traditionen tro, endnu engang med til at tage ansvar for det økonomiske grundlag for vores lokale velfærdssamfund. Socialdemokratiet ser med stor tilfredshed på, at der er indgået et bredt budgetforlig henover midten. Det er godt for Dragør. 
   
  Socialdemokratiet er i særdeleshed glad for, at det i det store hele har været muligt at opretholde den velfærd, vi kender. Både på ældre- og børneområdet. Samtidig er det lykkedes os at finde ekstra midler til blandt andet den kommunale tandpleje, styrkelse af vores tre folkeskolers mulighed for håndtere ekstraordinære udgifter til specialområdet, markering af 50-året for kommunesammenlægningen mellem Dragør og Store Magleby Kommuner og et løft af driftstilskuddet til Museum Amager. 
   
  På grund af nogle særdeles stramme statslige rammer for de kommunale anlæg er der projekter, vi ikke har kunnet prioritere lige nu. Det gælder for eksempel tilstrækkeligt med grønne investeringer, flytning af hjemmeplejen og flere plejehjemsboliger. Vi mener, at det er en bunden opgave for kommunalbestyrelsen at arbejde benhårdt for at kunne prioritere disse helt nødvendige investeringer i fremtiden.
   
  Vi vil gerne takke forligsparterne for en god proces med mange gode solide politiske drøftelser.”  

  Helle Barth, Venstre, udtaler:

  ”Venstre er med i årets budgetaftale og har igen valgt den ansvarlig vej og påtaget sig de svære prioriteringer af driften og anlæg.
   
  Budgetforliget er et toårigt budget for 2024 og 2025. For Venstre har det været et stort ønske, da det frigiver tid i forvaltningen og i de decentrale enheder til at fokusere yderligere på kerneopgaverne.
   
  For Venstre har det været vigtigt at fortsætte ad de seneste års strategiske spor med konsolidering af økonomien, sikring af kvalitetsniveau i driften og investeringer i anlæg og i den grønne omstilling. Årets aftale indebærer, at både service- og anlægsramme bruges fuldt ud.

  Til trods for et lovende udgangspunkt for årets budgetforhandlinger har det været udfordrende at få plads til de store, men nødvendige anlægsinvesteringer, når anlægsrammen kun er på cirka 39 mio. kr., mens behovet er væsentlig større. Venstre har blandt andet prioriteret anlæg på børne- og ungeområdet, konvertering til fjernvarme, ESCO-investeringer til den grønne omstilling og renovering af kunstgræsbanen.
   
  På driftsområdet er det vigtigt for Venstre, at der er afsat de nødvendige ressourcer på velfærdsområderne; børne- og ungeområdet, det specialiserede børneområde, ældreområdet og til at implementere de potentialer, som analyser har udpeget på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. Der er afsat yderligere ressourcer til en styrkelse af planområdet og den grønne omstilling samt til uændret timeplan for buslinje 35.
   
  Tak til forligspartierne og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) for gode konstruktive forhandlinger.”

  Lisbeth Dam Larsen, løsgænger, udtaler:

  ”Et godt og vigtigt budget, hvor jeg især er glad for tiltagene på børneområdet. Glad for, at vores institutioner ikke skal trækkes med et stort underskud til næste år og for, at vi imødekommer de akutte pladsproblemer på 0-6-årsområdet med udbygning af Sølysts integrerede institution.

  De vigtigste tiltag sker på skoleområdet, hvor vi på kort sigt udbygger mulighederne for at beholde vores børn med særlige behov i nærmiljøet. Og på lang sigt – for alle vores børn – igangsætter udviklingsprojekter, der kan imødekomme et stigende børnetal og nytænke rammerne for forskellige læringsmiljøer, hvor det enkelte barn kan trives i fællesskabet og få de bedste muligheder for at udvikle evner og relationer.”

  Godkendes den 28. september 2023

  Budgetaftalen godkendes i kommunalbestyrelsen torsdag den 28. september 2023. Derefter kan budgetaftalen og afstemningsbilaget læses på Dragør Kommunes hjemmeside.