Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Udviklingsplan og supplerende undersøgelser 2021/2022

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede en udviklingsplan for kommunes kystbeskyttelse den 28. oktober 2021. Udviklingsplanen er udarbejdet af rådgiverholdet Arkitema og COWI og danner rammen for det videre arbejde mod en klimarobust kystkommune. Der er desuden udarbejdet en række supplerende undersøgelser i 2022 af forskellige løsninger på udvalgte delstrækninger af kysten.

Illustration af, hvordan et forland kan se ud på en delstrækning ud for Søvang

Indhold

  Udviklingsplanen er et afsæt for det videre arbejde og er dermed ikke kommunens endelige kystbeskyttelsesprojekt. Der er stadig flere løsninger i spil på et par af de seks delstrækninger, ligesom alle de foreslåede løsninger skal detaljeres yderligere. Udviklingsplanen har videreudviklet de bedste idéer, der kom frem i arkitektkonkurrencen som afsæt for det videre arbejde. Det handler om kloge løsninger over tid, om beskyttelse, naturoplevelser og lokal forankring.

  Udviklingsplanen indeholder en vision, strategi og tegninger af et kystbeskyttelsesprojekt samt en tids- og etapeplan, økonomi og samarbejde om realisering af kystbeskyttelsen. 

  På ”den korte bane” er der skitseret løsninger, der kan beskytte boliger og infrastruktur ud fra et forventet niveau for havvandet i år 2050, som kan modstå en såkaldt 100-årshændelse.

  Udviklingsplanen viser også, hvordan en kystbeskyttelsesløsning på lang sigt kan se ud i Dragør. Nogle steder kan diger og forlande forhøjes, og andre steder skal der på den lange bane nye kystbeskyttelsesløsninger til. Det er vigtigt at have for øje, at det vi som kommune planlægger på nuværende tidspunkt – på sigt – skal udbygges og/eller erstattes, så vi løbende investerer klogt .

  Enkelte løsninger, naturbeskrivelsen og forudsætninger for arbejdet bliver beskrevet mere detaljeret i et appendix.

  Du kan læse udviklingsplanen og appendix i sin helhed her:

  Udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune

  Appendix til Udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune

  I forlængelse af Udviklingsplan 2021 udarbejdede COWI i 2022 en række supplerende undersøgelser af forskellige løsninger på udvalgte delstrækninger af kysten. Det handlede om:

  • placering, robusthed
  • evne til at håndtere vand fra skybrud og opstigende grundvand
  • og mulighed for at udbygge og/eller forhøje til det stigende havniveau.

  Alle løsninger i de supplerende undersøgelser lever op til det samme niveau for beskyttelse, nemlig en 100-årshændelse i 2050 med mulighed for en udbygning frem mod år 2100. 

  Arkitema har udarbejdet illustrationer, som gør det muligt at sammenligne de forskellige løsningers placering og få en fornemmelse af, hvordan kystbeskyttelsen kan opleves fra land. 

  De supplerende undersøgelser omfatter fire ud af de oprindelige seks delstrækninger i kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune. Det drejer sig om:

  • Delstrækning 1 – Dragør Nordstrand
  • Delstrækning 4 – Søvang
  • Delstrækning 5 og 6 – Sydvestpynten og Kongelunden.

  Rapport om supplerende undersøgelser 2022 af COWI

  Det kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan et kommende dige eller forland kan komme til at se ud. Derfor har vi fået udarbejdet en række illustrationer, som kan give en ide om, hvor de enkelte løsninger er placeret, hvor meget de 'fylder' og tager sig ud – set fra kysten.

  Se Illustration af løsninger fra supplerende undersøgelser 2022 af Arkitema

  Når en kommune pålægger grundejere at bidrage til finansiering af et kystbeskyttelsesprojekt gennem kystbeskyttelsesloven, skal projektet være omkostningseffektivt. Hensynet til økonomien er et ud af seks forskellige hensyn i kystbeskyttelsesloven, der skal vurderes samlet, når en kommunalbestyrelse skal beslutte, hvilken løsning som skal gennemføres.

  Dragør Kommune har bedt Codex Advokater om at udarbejde en juridisk screening af de supplerende undersøgelser for at få afdækket, om der pr. 2022 er noget juridisk til hinder for at gå videre med et eller flere af løsningsforslagene. Du kan læse den juridiske vurdering her:

  Juridisk screening af supplerende undersøgelser 2022 af Codex Advokater.

  Borgerne kunne sende input til de supplerende undersøgelser i perioden den 1. februar til den 3. marts 2023. Efter fristens udløb havde vi modtaget input vedrørende Søvang og Sydvestpynten, altså delstrækningerne 4 og 5+6.

  Dragør Kommune har nedsat en projektgruppe. Projektgruppen kan kontaktes via e-mail: diger@dragoer.dk

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv