Gå til hovedindhold
By
Kommuneudvikling
Klima og miljø

Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 19. juni 2014 at vedtage Kommuneplanrevision 2013 og Klimatilpasningsplan 2013 endeligt, i henhold til planlovens § 27.

Indhold

  Til de offentliggjorte planforslag blev der i alt modtaget 18 skriftlige høringssvar, heraf 9 høringssvar til Kommuneplanrevision 2013, 4 høringssvar til Klimatilpasningsplan 2013 og 5 høringssvar, der er rettet mod begge planforslag.

  Ved kommunalbestyrelsens behandling blev det besluttet at følge forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar. Det betyder, at der i de endelige planer foretages blandt andet følgende ændringer og tilretninger i forhold til de offentliggjorte forslag.

  • Fingerplanens såkaldte »transportkorridor«, for nedgravede forsyningsanlæg gennem kommunen, vil blive beskrevet
  • Det præciseres, at retningslinjer for store husdyrbrug og biogasanlæg ikke er relevante for Dragør Kommune
  • I »Status for udvalgte sektorer« ajour føres afsnittene om turisme, kultur, institutioner, skoler og SFO
  • Planens risikokort vedrørende oversvømmelse suppleres med en markering af prioriterede indsatsområder
  • Præcisering af, at konkrete kystbeskyttelsesprojekter forudsætter godkendelse i henhold til kystbeskyttelsesloven samt museumslovgivningen m.v. for så vidt angår beskyttede og fredede fortidsminder

  Ud over egentlige ændringsforslag indgår der i høringssvarene mange kommentarer og bemærkninger til planforslagene, som vil indgå i det videre planarbejde. Sådanne bemærkninger vedrører blandt andet støjkonsekvensområder omkring lufthavnen, anlæg af ridestier, detailhandelsanalyse, diverse bevaringstiltag for Dragør gamle bydel, arkæologiske interesser ved evt. fremtidig byudvikling, tilkendegivelser om foretrukne digescenarier for kommunens sydvestlige del, og risikovurdering i relation til kollisionsrisiko mellem fugle og fly, af evt. konkrete projekter for opsamling af overfladevand.

  En vedtaget kommuneplan udgør grundlaget for kommunalbestyrelsens arealplanlægning. Bestemmelserne i en kommuneplan er ikke direkte bindende for borgerne. Forskrifter for udnyttelse af den enkelte ejendom m.v. fastlægges ved udarbejdelse af lokalplan på baggrund af kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser m.v.

  Planen er tillige vejledende og retningsgivende ved kommunalbestyrelsens afgørelser i enkeltsager. Dertil kommer, at kommunalbestyrelsen ved forbud og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan kan håndhæve kommuneplanen konkret. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse gennem de styringsmidler, den har efter lovgivningen, og kommunens egen bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride imod kommuneplanen.

  Ifølge lov om planlægning §12, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammedel.

  I henhold til planlovens §58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet ved sin afgørelse. Derimod kan der klages, hvis klager mener, at regler er fortolket forkert, f.eks. i forbindelse med vedtagelse af kommuneplanrevision og klimatilpasningsplan.

  En eventuel klage over afgørelser behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal fremsendes skriftligt til Dragør Kommune. Klagen kan fremsendes elektronisk ved at følge linket til "Send Digital Post..." nederst på denne side. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal fremsendes inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. En klage har ikke opsættende virkning.

  Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage fremsende en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke blive påbegyndt før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

  De vedtagne og ændrede planer vil blive offentlig fremlagt, når tilretning i overensstemmelse med vedtagelsen har fundet sted. De endelige planer vil tillige blive tilgængelige på Dragør Kommunes hjemmeside. Planforslagene samt sagens baggrundsdokumenter (samtlige høringssvar samt et planlægningsnotat med sammenfatninger af høringssvarene og forvaltningens kommentarer og indstillinger) kan ses under referat fra kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2014 (pkt. 7). Disse dokumenter kan også ses ved henvendelse til Plan og Teknik, Kirkevej 7.