Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Dialog med borgerne 2024

Efter en stormflod i oktober 2023 og et år målt som det vådeste nogensinde, er 2024 begyndt med dialog med berørte borgere og samarbejdspartnere. I februar og marts holder vi dialog-event i form af 'Åbent projektkontor'. Læs mere her

Indhold

      

  Vi har holdt to gange Åbent projektkontor, hvor interesserede borgere fik mere viden om vores arbejde med kystbeskyttelse af Kongelunden, Sydvestpynten og Søvang til vores. Det foregik i Kongelundshallen tirsdag den 27. februar og torsdag den 7. marts 2024 – begge dage kl. 17-18.30.

  Der var ikke oplæg, og vi præsenterede ikke konkrete bud på løsninger, men det var muligt at byde ind med behov, viden og forhåbninger til arbejdet. Man kunne få svar på for eksempel:

  • Hvad er der sket siden stormfloden i oktober?
  • Hvordan arbejder Dragør Kommune, Hovedstadens Beredskab, HOFOR og borgerne sammen i forbindelse med stormflod og andre oversvømmelser?
  • Hvad kan kommunen, beredskabet og HOFOR hjælpe med i forbindelse med beskyttelse imod stormflod på den korte bane?
  • Hvad går de statslige undersøgelser af kystbeskyttelse ud på, og hvordan hænger den statslige forundersøgelse sammen med Dragør Kommunes arbejde?
  • Hvordan griber rådgiverne fra Arkitema, COWI og IS IT A BIRD opgaven an, og hvilke undersøgelser gennemføres i forbindelse med modningen og konkretiseringen af løsningerne i 2024?
  • Hvordan og hvornår kan borgerne komme med input til konkrete løsninger?

  På Åbent projektkontor kunne borgerne bl.a. møde Dragør Kommune og rådgiverne fra Arkitema, COWI og IS IT A BIRD, som hjælper med at modne og konkretisere de løsninger, som Kommunalbestyrelsen i april 2023 traf beslutning om. Repræsentanter fra Sund & Bælt og HOFOR var også med til at svare på spørgsmål.

  Forskellige bud på konkrete løsninger præsenteres i maj 2024, og kommunalbestyrelsen ventes at beslutte løsningstyper og placering i efteråret 2024.

  Spørgsmål og svar fra de to dialog-event vil blive samlet her på vores hjemmeside. (er på vej)

  Nyhedsbrev om kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

  Kære Ambassadør for kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

  Siden sidste nyhedsbrev i juni 2023 er vi i Dragør Kommune blevet ramt af stormflod i oktober og efterfølgende store mængder af regn i et år, der blev målt som det vådeste år nogensinde (2023).

  I nyhedsbrevet fortæller vi derfor om, hvad der er sat i værk efter oversvømmelserne og giver en status på henholdsvis det lokale, såvel som det statslige kystbeskyttelsesprojekt. Vi kommer også med en opfordring til at holde øje med vores hjemmeside, når DMI varsler farligt vejr.

  Oversvømmede arealer og ejendomme – hav og regn

  Stormfloden i oktober blev defineret som en såkaldt 20-års hændelse. Den gav anledning til oversvømmede marker, haver og enkelte ejendomme. Stormfloden blev fulgt af massivt regnvejr i november. De store mængder af vand har givet flere grundejere i kommunen udfordringer med højtstående grundvand og oversvømmelser. Både private grundejere, Hovedstadens Beredskab og Dragør Kommune har været i gang over flere omgange for at prøve at afhjælpe skaderne og hindre større udbredelse af vandet. Det er for eksempel sket ved at lægge sandsække ud og efterfølgende genopbygge efter oversvømmelserne ved bl.a. at oprense grøfter, pumpe vand ud og reparere de skadede digekonstruktioner.

  Under stormen i oktober blev Nordstrandsdiget og det kommunale dige ud for Søvang beskadiget af bølgeslag. Efter stormen er diget foran Søvang repareret, og Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag har indhentet tilbud på at få diget ved Nordstranden repareret.

  De gamle strandvolde på Sydvestpynten er fredede fortidsminder og ikke diger i kystbeskyttelsesforstand – derfor er de ikke blevet repareret.

  Indsatser på den korte bane – i løbet af 2024

  For at mindske risikoen for oversvømmelser fra havet på den helt korte bane er vi i dialog med berørte grundejere i særligt udsatte dele af kommunen, bl.a. på Sydvestpynten. Dialogen går på, hvad der kan gøres for at øge sikkerheden på den helt korte bane og helst inden næste stormsæson i efteråret 2024.

  Sammen med grundejerne og bl.a. HOFOR kigger vi på lokale forhøjelser af kloakdæksler og eftersyn af grøfter. Vi ser på muligheden for helt lokalt på grundejerens egen grund at etablere terrænreguleringer, der kan afhjælpe akutte problemer og mindske risikoen for oversvømmelser af boliger.

  Regnvandsbede
  I 2023 har regnvand også været en del af den samlede udfordring med oversvømmelser. Et regnvandsbed kan være en mulig måde for grundejere at håndtere mere regnvand på egen grund. Et regnvandsbed ligger højere end nedgravede faskiner, og er derfor mere robuste ved skybrud end faskinerne alene. Du kan læse mere på vores hjemmeside

  I Søvang er der mulighed for at ansøge om et såkaldt nødoverløb fra faskine til regnvandsledningen i vejen. Det kræver en tilladelse fra Tårnby Kommunes miljøafdeling. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan du se, hvordan du ansøger. 

  Beredskab – tjek hjemmesiden:

  I tilfælde af situationer med varsler om højvande og stormflod, kan du som grundejer finde information om lokale varsler og eventuelle indsatser, du skal tage højde for, på vores hjemmeside dragoer.dk. Den bliver opdateret i takt med, at vejrsituationen udvikler sig. Kommunens Vej og Gartner stiller bl.a. sand og sække til rådighed, og grundejere kan komme og fylde sandsække, som grundejeren kan lægge ud ved ejendommen.

  Status for Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt

  Opgaven med fortsat udvikling af Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt har været i EU-udbud hen over foråret, sommeren og efteråret 2023. Rådgiverteamet, som vandt opgaven, er fra firmaerne: COWI, Arkitema og IS IT A BIRD.

  Rådgiverne skal nu i gang med at udarbejde et konkret projekt for etape 1 i Dragør Kommunes lokale kystbeskyttelsesprojekt.

  Etape 1 består af delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, som er de strækninger, der har den laveste beskyttelse, og hvor behovet derfor er størst. Det er også på de strækninger, hvor Dragør Kommune har modtaget tilsagn om medfinansiering fra statens puljer til kystbeskyttelse (ca. 37 mio. kr.) og Realdania (ca. 18 mio. kr.)

  I løbet af det næste år skal løsningerne i den sydvestlige del af kommunen – delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden – konkretiseres på baggrund af en række tekniske analyser og i dialog med bl.a. grundejere, interessenter og myndigheder (f.eks. i forbindelse med Natura2000). Det handler om at omsætte de politiske beslutninger, der er truffet om de store linjer og visioner i udviklingsplanen ”Morgendagens Dragør” og principper i de supplerende undersøgelser, til en konkret og teknisk robust formgivning og linjeføring af et dige på de tre delstrækninger.

  De første dialogmøder med grundejere, som skal lægge jord til et kommende dige, er holdt med deltagelse af rådgiver og kommunen. Her har vi været rundt om tre ting:1)  oplevelserne med vand siden oktober, 2) kortlægning af den nuværende og forventede fremtidige brug af arealer og 3) hvilke særlige hensyn der er vigtige for den enkelte grundejer i forhold til etablering af et dige.

  I løbet af foråret vil det være muligt for grundejere, borgere og andre interessenter at byde ind med kommentarer til løsningsforslagene. Invitation til at deltage i dialogen vil blive annonceret bredt, og vi opfordrer selvfølgelig alle til at give jeres besyv med. Tanken er at bringe de forskellige input fra dialogen ind i en samlet faglig afvejning af de mange forskellige hensyn.

  På den baggrund arbejder rådgiverteamet i løbet af 2024 videre med at finde de konkrete lokale løsninger. Det vil sige konkrete løsninger, der bedst balancerer det overordnede hensyn til beskyttelse mod stigende havvand med andre hensyn til bl.a. naturkvaliteter, rekreative muligheder, teknisk robusthed samt de myndighedsmæssige bindinger, som arealerne er underlagt. I denne sammenhæng udarbejder rådgiverteamet også regneeksempler på mulig bidragsfordeling samt gennemfører en række kysttekniske analyser til at underbygge løsningsforslagene.

  Arbejdet resulterer i et såkaldt ’dispositionsforslag’, som er en konkret projektbeskrivelse af en kystbeskyttelse på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Dispositionsforslaget skal godkendes af Dragør Kommunalbestyrelse.

  Herefter skal projektet efterfølgende viderebearbejdes, bl.a. i form af en miljøvurdering, inden det kan sendes i udbud og anlægges i praksis.

  I løbet af de kommende år fortsætter konkretiseringen af de øvrige strækninger fra Dragør Nordstrand hen over havnen og Sydstranden i det lokale kystbeskyttelsesprojekt i en etape 2 og 3.

  Planen er, at etape 1 skal anlægges omkring år 2028, og at det samlede lokale kystbeskyttelsesprojekt rundt langs hele Dragørs kyst skal være anlagt inden 2030.

  På hjemmesiden kan du se, hvilke løsninger på delstrækningerne rundt langs hele Dragørs kyst, der skal arbejdes videre med. Løsningerne er fra udviklingsplanen og supplerende undersøgelser fra 2022.

  Statslig undersøgelse

  Staten igangsatte i slutningen af 2022 en forundersøgelse af en mulig fælles ydre kystbeskyttelsesløsning rundt om Københavnsområdet fra kommunegrænsen mellem København og Gentofte i nord og ned til kommunegrænsen mellem Hvidovre og Brøndby i syd. Formålet er at undersøge, om der kan etableres en samlet kystbeskyttelse, der både beskytter hovedstadens kritiske infrastruktur, boligområder, institutioner m.m. mod oversvømmelser fra havet.

  Dragør Kommune deltager i forundersøgelserne sammen med Tårnby, Hvidovre og Københavns Kommuner foruden repræsentanter for infrastrukturselskaberne, herunder Lufthavnen, Sund & Bælt og Metroen. Udgangspunktet for en statslig løsning er de høje krav til sikringshøjder, som infrastrukturselskaberne har for deres anlæg.

  De statslige undersøgelser er igangsat parallelt med Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt med en basislinjeføring bag om Dragør (Fra Ullerupdiget til Kastrup Halvø) og et alternativ, hvor dele af Dragør indgår i den samlet statslige løsning.

  Forundersøgelsen gennemføres på et overordnet niveau, og forventningen er, at resultaterne fremlægges i et politisk beslutningsoplæg til regering og kommuner i anden halvdel af 2024 med eventuel beslutning om næste skridt i en efterfølgende projektudvikling.

  Det hænger tidsmæssigt sammen med Dragør Kommunes planlægning for det samlede lokale kystbeskyttelsesprojekt. På den måde er forventningen, at de lokale løsninger, vi fortsætter med at videreudvikle, kan tilpasses til en eventuel beslutning om en statslig løsning, hvor Dragør indgår.

  Sund & Bælt er sekretariat for statens undersøgelse og har lavet en hjemmeside, hvor det er muligt at følge med.

  Har vi sendt brevet til de relevante?

  Nyhedsbrevet er sendt til kystbeskyttelsesprojektets ambassadører (bl.a. formænd af grundejerforeninger). Hvis brevet her er kommet et forkert sted hen, vil det være en stor hjælp, hvis vi får en tilbagemelding, så vi kan justere de kommende henvendelser.

  Du må derfor meget gerne melde tilbage på diger@dragoer.dk eller ringe til projektleder Lise Holm på 30 86 09 15 med tilbagemeldinger på det.

  Vi lægger løbende materiale og nyheder på projektets hjemmeside, så kig forbi den, hvis I er nysgerrige efter at vide mere om projektet.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv