Gå til hovedindhold
Kystbeskyttelse
Projekter

Kystdag februar 2023 (arkiv)

Den 25. februar 2023 holdt vi en kystdag, hvor alle interesserede borgere kunne få en status på planerne for kystbeskyttelse i Dragør. Her finder du fakta og materiale som indgik i dialogen med borgerne fra efterår 2022 til forår 2023.

Borgerdialog ved den afholdte kystdag den 25. februar 2025

Indhold

      

  På kystdagen fortalte vi seneste nyt om vores arbejde med kystbeskyttelse, og borgerne kunne give deres input til de supplerende undersøgelser, som vi havde fået udarbejdet som opfølgning på Udviklingsplan 2021. 

  Kystdagen foregik i Hollænderhallen i Dragør og var delt op i tre forskellige møder, som dækker de forskellige delstrækninger:

  Nordstranden (delstrækning 1)

  Kl. 9.30-11.15: Nordstranden (delstrækning 1) - antal tilmeldte var 65

  Dragør Havn og Sydstranden

  Kl. 12-13.45: Dragør Havn og Sydstranden (delstrækning 2+3) - antal tilmeldte var 75

  Søvang og Sydvestpynten

  Kl. 14.30-16.15: Søvang og Sydvestpynten (delstrækning 4+5+6) - antal tilmeldte var 60

  Ud over antallet af tilmeldte deltog politikere, Sund & Bælt A/S, rådgivere fra COWI A/S, DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) og forvaltningen.

  Præsentation af Sund & Bælt A/S

  Præsentation af DMI

  Videooplæg: Fremtidens klima i Dragør med Rasmus Anker Pedersen, enhedsleder i DMI

  Andet

  Mandag den 6. februar 2023 sad vi klar ved tasterne i vores Facebookgruppe 'Diger i Dragør' kl. 19-20. 

  Her kunne du for eksempel spørge om aktuel status, om de supplerende undersøgelser vi havde fået foretaget og om bidragsfordelingsmodellen, som kommunalbestyrelsen har besluttet principperne for.

  Se alle spørgsmål og svar fra spørgetimen den 6. februar 2023

  Borgere og andre interesserede kunne frem til den 3. marts 2023 sende os input til de supplerende undersøgelser. Disse indgik efterfølgende i den politiske behandling. 

  Se input fra borgerne under supplerende undersøgelser 2022

  Nyhedsbrev om kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

  Kære Ambassadør for kystbeskyttelsen i Dragør Kommune

  Vi skriver til dig for at fortælle, hvor i projektet vi er, og hvad der kommer til at ske den kommende tid. Derudover vil vi også gerne have en tilbagemelding fra jer, hvis der er ændringer i ambassadørgrupperne, så vi bedst muligt kan orientere jer løbende om arbejdet med kystbeskyttelse.

  Siden sidst

  Kystdag 25. februar 2023 i Hollænderhallen

  Den 25. februar afholdt kommunen en kystdag i Hollænderhallen, hvor ca. 250 deltog fordelt på 3 møder. Mødet handlede om, hvilke lokale løsninger, Dragør Kommune skal arbejde videre med. Derudover orienterede kommunen om, hvilke bærende principper, der kan lægges til grund, når udgifterne til kystbeskyttelsesprojektet skal fordeles.

  På mødet bød borgmester Kenneth Gøtterup velkommen og ridsede de politiske dilemmaer op i kystbeskyttelsesarbejdet. Derefter gav klimaforsker Rasmus Anker Pedersen fra DMI et bud på fremtidens vejrudsigt i Dragør set i lyset af klimaforandringerne. Forvaltningen gav en status på de forskellige løsninger og repræsentanter fra Sund & Bælt fortalte om det statslige arbejde med stormflodsbeskyttelse, og tankerne bag en mulig fælles kystbeskyttelse foran Dragør Nordstrand og rundt om havnen. Der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med input i plenum og i mindre grupper efter de fælles oplæg.

  På projektets hjemmeside ligger der optagelser fra dagen og planchematerialer om blandt andet de forskellige kystløsninger og bidragsfordeling. Dialog med borgerne 2023 (dragoer.dk)

  Politisk beslutning om lokale løsninger

  I forlængelse af kystdagen, besluttede Kommunalbestyrelsen på deres møde 27. april 2023, at en ejendoms værdi og risiko for oversvømmelse skal være de bærende principper, der skal ligge til grund for en fordeling af udgifterne til kystbeskyttelse.

  Derudover besluttede de også, hvilke lokale løsninger, vi skal arbejde videre med at realisere i Dragørs lokale projekt. På hjemmesiden kan du se, hvilke løsninger, kommunalbestyrelsen har valgt at pege på. Endelig beslutning om lokale løsninger (dragoer.dk)

  Klart signal til staten om arbejde med Stormflodssikring af København

  Samtidig med beslutning om de lokale løsninger i Dragør, valgte et stort flertal i kommunalbestyrelsen også at sende et klart signal til staten om, at de forundersøgelser, der er igangsat af Transportministeriet og Miljøministeriet, også bør undersøge en løsning til bunds, hvor Dragør er beskyttet af en statslig kystbeskyttelsesløsning. Du kan læse beskeden, som Kommunalbestyrelsen sendte til staten

  Tilsagn om hjælp til finansiering af kystbeskyttelsen fra Realdania og Kystdirektoratet

  Realdania har givet tilsagn om at støtte kystbeskyttelsesprojektet med 18 mio. kr. Pengene skal bruges til at videreudvikle løsningerne udfor Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Derudover har Kystdirektoratet valgt at støtte kystbeskyttelsen på de samme delstrækninger med op til 37,4 mio. kr., dog maksimalt 40 % af de egentlige anlægsudgifter.

  Det kommer der til at ske

  I resten af 2023 og 2024, arbejder vi med både Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt og de statslige forundersøgelser om en fælles kystbeskyttelse af Københavnsområdet. Det gør vi for at være sikre på, at vi får anlagt en robust kystbeskyttelse rundt om Dragør inden for en overskuelig årrække – uanset om det bliver med en lokal løsning eller en hel eller delvis statslig løsning. På strækningerne udfor Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, hvor kommunen har modtaget ekstern finansiering fra Realdania og Kystdirektoratet, går vi i efteråret i gang med at konkretisere løsningsforslagene. Det gør vi i dialog med blandt andet grundejerne og under hensyntagen til de særlige naturkvaliteter og kulturarvsværdier i området. Arbejdet forventes færdigt i sidste halvdel af 2024.

  Fra plan til projekt

  Kommunen skal også konkretisere de øvrige delstrækninger langs kysten. Det skal vi, fordi vi ikke ved, om det statslige undersøgelser ender med at pege på en løsning, hvor Dragør indgår i en samlet statslig løsning. Her skal vi vide lidt mere om de statslige løsninger, før vi begynder at viderebearbejde de lokale løsninger, som Kommunalbestyrelsen har peget på, blandt andet på baggrund af input fra borgere. Det statslige arbejde foregår frem til midt i 2024, hvorefter regering og kommuner skal tage stilling til de løsninger, der bliver udarbejdet. De lokale løsninger skal, ligesom i de tidligere faser, videreudvikles i dialog med grundejere og andre interessenter.

  Når der er udarbejdet konkrete løsninger for alle delstrækningerne, skal de detaljeres og miljøvurderes inden de kan anlægges, evt. etapevist. Det samlede projekt, bestående af teknisk projekt, miljøkonsekvensvurdering og bidragsfordeling skal sendes i høring inden det kan vedtages. De grundejere, der får glæde af beskyttelsen, og dermed kan blive bedt om at bidrage til projektet, vil få direkte besked.

  Planen er, at de første etaper skal være anlagt i 2028 og den samlede kystbeskyttelse skal være anlagt inden 2030. Grunden til at det tager så lang tid er, at projektet skal gennemgå en meget omfattende myndighedsbehandling og erfaringen fra lignende projekter i Danmark er, at det tager flere år at gennemføre. I den foreløbige plan er der fortsat usikkerheder, der skal afklares hen af vejen.

  Har vi sendt brevet til de relevante?

  Det er lang tid siden, at vi har sendt et nyhedsbrev fra projektet. Derfor kan det også være, at der har været udskiftninger i ambassadørgruppen. Hvis brevet her er ramt forkert, vil det være en stor hjælp, hvis vi får en tilbagemelding, så vi fremover kan justere.

  I må meget gerne melde tilbage på diger@dragoer.dk eller ringe til Lise Holm på 30 86 09 15 med tilbagemeldinger herpå.

  Vi lægger løbende materiale og nyheder på projektets hjemmeside, så kig forbi den, hvis I er nysgerrige efter at vide mere om projektet: dragoer.dk/robustkyst

  Med ønsket om en god sommer

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv